Магистърска програма „Педагогика на обучението по география и история“

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по география)
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География и английски език
Магистърска програма: Педагогика на обучението по география и история (ПОГИ)
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 2 семестъра (60 кредита)
Професионална квалификация: Магистър – Учител по география/история в профилирана подготовка
Ръководител на магистърска програма за ГГФ: доц. д-р Мая Василева
Ръководител на магистърска програма за ИФ: гл. ас. д-р Красимир Кръстев

Обучението се осъществява съвместно от Геолого-географски и Исторически факултети на СУ „Св. Климент Охридски“.

Магистърската програма е предназначена за студенти, които имат педагогическа правоспособност, придобита в следните професионални направления: 1.3. Педагогика на обучението по география/история, 4.4. Науки за Земята, 2.2. История и археология. Основната ѝ цел е да се формират специфичните знания, умения и компетентности, необходими за преподаване на профилираната подготовка по „География и икономика“ и „История и цивилизации“, и съобразени с новите образователни тенденции.

Програмата има ясно изразен интердисциплинарен характер. Заложените курсове отразяват от една страна съвременните научни тенденции в географията и историята, а от друга – иновативните методи, необходими за преподавателската работа в профилирана подготовка, с оглед постигне на по-голяма гъвкавост в обучението по двата предмета.

Аудиторното обучение включва 8 задължителни и 4 избираеми дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват общо 30 кредита, а избираемите – 15. Дисциплините покриват напълно модулите на профилираната подготовка по „География и икономика“ и „История и цивилизации“. Те са ясно ориентирани към развиване на всички професионални компетентности, необходими на учителите за преподаване на двата предмета в този вид подготовка, и съобразени с новите образователни тенденции.

При успешното приключване на магистърската програма се придобива: образователно-квалификационна степен магистър учител по география/история в профилирана подготовка (от студенти с придобита учителска правоспособност по двата учебни предмета); образователно-квалификационна степен магистър  учител по география в профилирана подготовка (от студенти с придобита учителска правоспособност по география); образователно-квалификационна степен магистър учител по история в профилирана подготовка (от студенти с придобита учителска правоспособност по история).

Магистърската програма има интердисциплинарен характер. Заложените курсове отразяват от една страна съвременните научни тенденции в географията и историята, а от друга – иновативните методи, необходими за преподавателската работа, с оглед постигне на по-голяма гъвкавост в обучението по двата предмета. Основните професионални компетенции са свързани с комуникацията преподавател – ученик/студент, работата в екип, самоинициативността, критичността. Студентите усвояват методи и техники, характерни за географската наука и историята, които са приложими в процеса на обучението по двата предмета в профилирана подготовка. С подкрепата на преподавателите развиват своите умения за академично писане, разработват научен текст, представят го и го защитават публично.

В хода на обучението студентите придобиват специфични знания, умения и компетентности, необходими за работа с подрастващите и съобразени с новите педагогически и частнодидактически изисквания на обучението по „География и икономика“ и „История и цивилизации“ в профилирана подготовка. Съобразно съвременните педагогически теории се прилагат както традиционни, така и интерактивни методи.

Образователни цели:

 • Придобиване на основни знания и компетентности в областта на географията, историята и частната дидактика.
 • Придобиване на основни знания и компетентности относно класическите и съвременните теоретични постановки за основните характеристики на обучението по география и обучението по история.
 • Придобиване на методологични знания и компетентности за: определяне ядрото на целите в обучението по география и история в профилирана подготовка; определяне на състава на учебното съдържание; работа с учебните програми и държавните стандарти за профилираната подготовка и за оценяване на резултатите от обучението на учениците; анализ на съвременното състояние и проблемите на практиката на обучението по география и история.

Прием: държавна субсидия и обучение срещу заплащане

Условия за кандидатстване: Съобразно Правилника за прием в ОКС „магистър“. Приемат се кандидати с придобита педагогическа правоспособност от специалности „География“, „История“, „История и география“ и др.

Конкурсен изпит: събеседване върху проблемите на географското образование и обучението по история, върху мотивацията на студента за работа в училище.

Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, на които средният успех от следването е не по-нисък от добър (3,50).

Събеседването е насочено към:

 1. Закон за предучилищното и училищното образование
 2. Учебни планове и учебни програми по „География и икономика“ и „История и цивилизации“

Класиране: според правилника. Кандидатите срещу заплащане се класират по документи.

Аудиторното обучение включва 8 задължителни дисциплини и 4 избираеми дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват общо 30 кредита, а избираемите – 15. Заложените дисциплини покриват напълно модулите на профилираната подготовка по „География и икономика“ и „История и цивилизации“. Те са ясно ориентирани към развиване на всички професионални компетентности, необходими на учителите за преподаване на двата предмета в този вид подготовка. Към задължителната дисциплина „Методика на обучението по география и история в профилирана подготовка“ практическите часове се предлагат по следния начин – практически часове по география за географи и практически часове по история за историци. В магистърската програма са предвидени още 1 факултативна дисциплина, както и 1 факултативна практика, която цели практическо обучение в училищна среда – за завършилите направление 4.4. – практика по география, за завършилите направление 2.2 – практика по история. Завършилите бакалавърска специалност „История и география“ в професионално направление 1.3. могат да изберат по коя от дисциплините (история или география) ще проведат практиката и практическите часове към Методиката.

Обучението е насочено към:

 • Придобиване на основни знания, умения и компетентности от теорията и практиката на съвременната географска наука и историята.
 • Развиване на основни компетентности от областта на съвременните дидактика на географията и дидактика на историята.
 • Развиване на компетентности за прилагане на образователните технологии в обучението по география и история в профилирана подготовка.

Основната цел на обучението на студенти в магистърската програма е изграждането на висококвалифицирани специалисти, които да получат необходимата задълбочена географска, историческа и методическа подготовка за успешното внедряване на интердисциплинарния подход в училищното образование. Учебният план предвижда споделено преподаване на различни преподаватели по дадена дисциплина и развива компетенциите на учителите в тази насока. МП Педагогика на обучението по география и история дава възможност за придобиване на компетенции в областта на междупредметните връзки и постигането на интегралност в обучението, в използването на информационни технологии в електронна среда чрез развитие на дигитални компетентности, получаване на нови знания за културни политики в различни периоди, компетенции за екипна работа, допълнителни знания върху социалните изследвания и социалните политики, придобиване на компетентности, свързани с иновации и предприемачество и др.

 • Учители по „География и икономика“ и „История и цивилизации“ в общообразователна и профилирана подготовка.
 • Специалисти в областта образованието в областните и общинските администрации.
 • Участници и ръководители на образователни проекти на национално и регионално равнище.
Доц. д-р Мая Василева

ГГФ, каб. 267-А
02 9308 425
mayawasileva@gea.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Красимир Кръстев

ИФ, каб. 42
02 9308 279
kskrustev@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Станислава Мишева

Секретар

ГГФ, каб. 267-А
02 9308 425
stanislava@gea.uni-sofia.bg