Магистърска програма „Палеонтология и биостратиграфия“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Геология
Магистърска програма: Палеонтология и биостратиграфия (за биолози)
Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Палеонтология и биостратиграфия
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Марин Иванов

Анотация …