Магистърска програма „Управление на човешките ресурси – за специалисти“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Регионално развитие и политика
Магистърска програма: Управление на човешките ресурси (УЧР) – за специалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 2 / 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Управление на човешките ресурси
Ръководител на магистърска програма: проф. дн Климент Найденов

Със завършването на образователно-квалификационната степен „магистър по Управление на човешките ресурси“ студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка, позволяваща професионалната им реализация в следните области: институции за изработване на програми за регионално развитие на национално, областно и общинско ниво; областна и общинска администрация; фирми, акционерни дружества и колективи, разработващи проекти за регионално планиране и кредитиране на териториални единици; експертно участие в проекти за социално развитие, финансирани от международни организации и неправителствени сдружения; оценка на въздействието на обекти и дейности върху социалното развитие за нуждите на ОВОС; изготвяне на модели и програмни продукти за Геодемографски информационни системи.
Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование като успеха им от следването трябва да бъде не по-малко от добър 3.50.

Целевата група на магистърската програма Управление на човешките ресурси включва широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Редовна форма на обучение: Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини с хорариум 315 часа (30 кредита). През втория (летен) семестър се предлагат 11 избираеми дисциплини с общ хорариум 435 часа (33 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 150 часа (15 кредита). Студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

Задочна форма на обучение: Обучението протича в 3 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 4 задължителни дисциплини с хорариум 120 часа (20 кредита). През втория (летен) семестър се изучават 2 задължителни дисциплини с хорариум 37 часа (10 кредита). Освен това се предлагат и 6 избираеми дисциплини с общ хорариум 120 часа (18 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 45 часа (9 кредита). През третия (зимен) семестър се предлагат 5 избираеми дисциплини с общ хорариум 112 часа (15 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 30 часа (2 кредита). През третия семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

* специалисти са кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.