Магистърска програма „Управление на човешките ресурси – за завършили ОКС „професионален бакалавър““

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Регионално развитие и политика
Магистърска програма: Управление на човешките ресурси (УЧР) – за завършили ОКС „Професионален бакалавър“ – специалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 4 / 5 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Управление на човешките ресурси
Ръководител на магистърска програма: проф. дн Климент Найденов

Със завършването на образователно-квалификационната степен „магистър по управление на човешките ресурси“ студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка, позволяваща професионалната им реализация в следните области: институции за изработване на програми за регионално развитие на национално, областно и общинско ниво; областна и общинска администрация; фирми, акционерни дружества и колективи, разработващи проекти за регионално планиране и кредитиране на териториални единици; експертно участие в проекти за социално развитие, финансирани от международни организации и неправителствени сдружения; оценка на въздействието на обекти и дейности върху социалното развитие за нуждите на ОВОС; изготвяне на модели и програмни продукти за Геодемографски информационни системи.

Целевата група на магистърската програма Управление на човешките ресурси е насочена към широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „професионален бакалавър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Приемът на студенти се извършва по документи, без конкурсен изпит (събеседване), показващи придобита образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“, на които средният успех от следването им е не по-нисък от добър (3.50).

Целта на обучението през първата учебна година (първи и втори семестър) е да се адаптират знанията, уменията и компетенциите на завършилите образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър” и да се приравнят със знанията, уменията и компетенциите на завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Първият и вторият семестър включват 10 задължителни учебни дисциплини, завършващи с полагане на 10 изпита (4 през първия и 6 през втория семестър). Общият хорариум на часовете възлиза на 600 часа, от които 300 часа са през първия семестър и 300 часа през втория семестър. Общият брой на кредитите е 60 (по 30 кредита на семестър), което съответства на законовите изисквания. По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни занятия, от успешно положени изпити, от самостоятелна работа (в лаборатории, библиотеки, курсови работи, реферати и др.) и други форми на оценяване. През третия семестър се изучават задължителните дисциплини, които формират фундаменталната подготовка на магистърското обучение.

Редовна форма на обучение: Избираемите дисциплини се изучават през четвърти семестър.

Задочна форма на обучение: Избираемите дисциплини се изучават през четвърти и пети семестър.

Образователно-квалификационната степен „Магистър“ по „Управление на човешките ресурси“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на магистърска теза.

*специалисти са кандидати, които са придобили ОКС „Професионален бакалавър“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление.