Магистърска програма „Регионална сигурност – за специалисти“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Регионално развитие и политика
Магистърска програма: Регионална сигурност (РС) – за специалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна / дистанционна
Продължителност на обучението: 2 / 3 / 2 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Регионално развитие и политика – Регионална сигурност
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Методи Иванов

Завършилите магистърската програма по регионална сигурност получават теоретични знания и практически умения за работа в правителствени и неправителствени организации, държавни и частни фирми, занимаващи се регионален маркетинг и мениджмънт на сигурността. Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално и регионално ниво в структурите на ДАНС, МВР, МО, Гражданска защита; служители в областната и общинската администрация; експерти в държавни и частни фирми, занимаващи се с охранителна дейност; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски и консултативни центрове по сигурността; агенции за проучване на общественото мнение и др.

Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование, като средния успех от следването трябва да бъде не по-нисък от добър (3,50).

Целевата група на магистърската програма по „Регионална сигурност“ е насочена към широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Редовна форма на обучение: Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини с хорариум 270 часа (30 кредита). През втория (летен) семестър се предлагат 11 избираеми дисциплини с общ хорариум 330 часа (30 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 150 часа (15 кредита). През втория семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

Задочна форма на обучение: Обучението протича в 3 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 4 задължителни дисциплини с хорариум 180 часа (20 кредита). През втория (летен) семестър се изучават 2 задължителни дисциплини с хорариум 90 часа (10 кредита). Освен това се предлагат и 5 избираеми дисциплини с общ хорариум 150 часа (15 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 90 часа (9 кредита). През третия (зимен) семестър се предлагат 6 избираеми дисциплини с общ хорариум 180 часа (18 кредита), от които студентът е задължен да покрие минимум 60 часа (6 кредита). През третия семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа

*специалисти са кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Модул за обучение

Учебен план – редовно обучение – специалисти (в сила от 2022 г.)
Учебен план – редовно обучение – неспециалисти (в сила от 2022 г.)
Учебен план – задочно обучение – специалисти (в сила от 2022 г.)
Учебен план – задочно обучение – неспециалисти (в сила от 2022 г.)
Учебен план – дистанционно обучение – специалисти (в сила от 2022 г.)

Учебен план – редовно обучение – специалисти (в сила от 2019 г.)
Учебен план – редовно обучение – неспециалисти (в сила от 2019 г.)
Учебен план – задочно обучение – специалисти (в сила от 2019 г.)
Учебен план – задочно обучение – неспециалисти (в сила от 2019 г.)

Учебен план – редовно обучение – специалисти (в сила от 2018 г.)
Учебен план – редовно обучение – специалисти
Учебен план – редовно обучение – неспециалисти (в сила от 2018 г.)
Учебен план – редовно обучение – неспециалисти
Учебен план – задочно обучение – специалисти (в сила от 2018 г.)
Учебен план – задочно обучение – специалисти
Учебен план – задочно обучение – неспециалисти (в сила от 2018 г.)
Учебен план – задочно обучение – неспециалисти