Магистърска програма „Регионална сигурност – за завършили ОКС „професионален бакалавър““

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Регионално развитие и политика
Магистърска програма: Регионална сигурност (РС) – за завършили ОКС „Професионален бакалавър“ – специалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 4 / 5 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Регионално развитие и политика – Регионална сигурност
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Методи Иванов

Завършилите магистърската програма по „Регионална сигурност“ получават теоретични знания и практически умения за работа в правителствени и неправителствени организации, държавни и частни фирми, занимаващи се с регионален маркетинг и мениджмънт на сигурността. Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално и регионално ниво в структурите на ДАНС, МВР, МО, Гражданска защита; служители в областната и общинската администрация; експерти в държавни и частни фирми, занимаващи се с охранителна дейност; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски и консултативни центрове по сигурността; агенции за проучване на общественото мнение и др.

Кандидатите за обучение срещу заплащане не се явяват на изпит и приемането им става по успех от дипломата за висше образование като средния успех от следването трябва да бъде не по-нисък от добър (3,50).

Целевата група на магистърската програма „Регионална сигурност“ е насочена към широк кръг кандидати, завършили образователна квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по всички специалности свързани и/или произтичащи от всички професионални направления.

Целта на обучението през първата учебна година (първи и втори семестър) е да се адаптират знанията, уменията и компетенциите на завършилите образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър” и да се приравнят със знанията, уменията и компетенциите на завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Първият и вторият семестър включват 10 задължителни учебни дисциплини, завършващи с полагане на 10 изпита (4 през първия и 6 през втория семестър). Общият хорариум на часовете възлиза на 600 часа, от които 300 часа са през първия семестър и 300 часа през втория семестър. Общият брой на кредитите е 60 (по 30 кредита на семестър), което съответства на законовите изисквания. По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни занятия, от успешно положени изпити, от самостоятелна работа (в лаборатории, библиотеки, курсови работи, реферати и др.) и други форми на оценяване. През третия семестър се изучават задължителните дисциплини, които формират фундаменталната подготовка на магистърското обучение.

Редовна форма на обучение: Избираемите дисциплини се изучават през четвърти семестър.

Задочна форма на обучение: Избираемите дисциплини се изучават през четвърти и пети семестър.

Образователно-квалификационната степен „Магистър“ по „Регионална сигурност“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на магистърска теза.

*специалисти са кандидати, които са придобили ОКС „Професионален бакалавър“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление.