Магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал – за неспециалисти“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Ландшафтна екология и природен капитал (ЛЕПК) – за неспециалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Ландшафтна екология и природен капитал
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Биляна Борисова

Магистърската програма има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти със задълбочени теоретични знания, практически умения и компетенции в областите на ландшафтната екология, анализа и оценката на природния капитал, екогеохимията, мониторинга и управлението на околната среда, оценката на екосистемните/ландшафтните услуги, оценките на околната среда и екологичните експертизи, антропогенните промени в ландшафтната сфера, ландшафтното планиране и управление.

Успешно завършилите обучението придобиват професионална компетентност да: идентифицират, картографират, анализират и оценяват различни категории ландшафти и/или природно – антропогенни териториални комплекси; идентифицират, анализират и оценяват съвременните екосистемни/ландшафтни услуги на територията; разработват оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), стратегически екологични оценки и/или оценки за съвместимост по отношение на защитени територии от екологичната мрежа „НАТУРА 2000”; участват в и/или ръководят екипи при разработване на планове за управление на защитени територии и обекти; участват в създаването и/или оценяването на различни категории стратегически документи във връзка с планирането и управлението на територията в областта на ландшафтната екология и околната среда; идентифицират, анализират и оценяват проблеми във връзка със замърсяване на отделните компоненти на ландшафтите и околната среда като цяло.

*неспециалисти са кандидати, придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” по специалности и професионални направления (или свързани и/или произтичащи от тях), различни от: География, Туризъм, Регионално развитие и политика, Геология, География и биология, История и география, Екология и опазване на околната среда, Педагогика на обучението по история и география, Педагогика на обучението по български език и география, Педагогика на обучението по биология и география, специалности от направления Науки за земята и Аграрни науки.

Прием: летен семестър

  • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50) – за кандидати с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“.

Сроковете за подаване на документи за прием се обявяват в Геолого-географски факултет за всяка конкретна сесия.

Продължителност и организация на обучението.

  • Редовно обучение – продължителност 3 семестъра;
  • Задочно обучение – продължителност 3 семестъра.

Обучението протича в 3 семестъра, в които са включени задължителни (първи и втори семестър) и избираеми дисциплини на модулен принцип (трети семестър). В първия (летен) семестър са включени задължителни подготвителни дисциплини в областта на ландшафтната екология, природната география на България, общата биогеография и географията на почвите, социално-икономическата география на България, устройството на територията и селищното планиране, въведението в ГИС и дистанционните методи. Блокът от задължителни дисциплини (втори семестър) представлява надеждна основа за професионалната реализация в областите на ландшафтната екология, природния капитал и управлението на околната среда. Той дава задълбочени знания и умения по отношение на: ландшафтното картиране и картографиране, природния капитал, геофизиката и геохимията на ландшафтите, геоекологичния мониторинг, приложното ландшафтознание, оценките на околната среда и екологичните експертизи. Профилиращото обучение (трети семестър) е структурирано в три модула: Антропогенно ландшафтознание, Екогеохимия и Природен капитал.

Образователно-квалификационната степен „магистър“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

Магистрите по програма „Ландшафтна екология и природен капитал” намират своята професионална реализация в: структурите на държавната администрация на национално и регионално ниво като експерти в областта на околната среда и ландшафтно-екологичното планиране; в правителствени и неправителствени организации, свързани с екологичната политика и защитените територии, консултантски и проучвателни фирми в областта на оценката на риска от замърсяване и мониторинга на околната среда, оценката на екосистемните/ландшафтните услуги, бонитацията на почвената покривка, хабитатното разнообразие на територията, биоразнообразието.

Магистрите от настоящата програма се реализират много успешно като специалисти в различни научни организации и висши учебни заведения в областта на ландшафтната екология, опазването на околната среда, дистанционните методи на изследване на природните ресурси, биоразнообразието. Магистърската програма е много добра основа за постъпване в образователната и научна степен „доктор” в посочените области.

доц. д-р Биляна Борисова

каб. 261-А
02 9308 449
billiana@gea.uni-sofia.bg