Магистърска програма „Изменения на климата и управление на водите – редовно обучение“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) – редовно обучение*
Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 4 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Изменения на климата и управление на водите
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Нина Николова

Магистърската програма е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси. Програмата отговаря на новите предизвикателства, поставени от ЕС чрез интегриране на информация от природните и социалните науки в обучението по климатология и хидрология. Основната цел на магистърската програма е да даде на студентите теоретична подготовка и практически умения за ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на климата и промените на водните ресурси. Специфичните цели на обучението са да предостави възможности за работа в интердисциплинарна среда, да даде знания за прилагане на конкретни методи за обработка на данни и информация, за анализ на данните и използване на модели за бъдещи изменения на климата и водните ресурси.

Важен аспект на обучението е формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване – разработване на дипломна теза.

Завършилите получават теоретични знания за климатичните процеси на глобално и регионално ниво, компетенции за изготвяне на проекти в държавни и общински структури и неформални организации, както и на планове за намаляване на емисиите на парникови газове чрез енергийна ефективност и използване на устойчива енергия, умения за анализ на данни и използване на модели за бъдещи изменения на климата и водите.

*магистърската програма е предназначена за студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, получена след три-годишен срок на обучение.

Изменението на климата е едно от най-значимите предизвикателства пред международната общност, което засяга редица сектори на икономиката. Много изследователски програми на местно, регионално и глобално равнище поставят като основна задача изясняване на рисковете, свързани с промяната на климата, което ще доведе до намаляване и възможно предотвратяване негативните въздействия на климатичните промени. Управлението на водните ресурси и въздействието на изменението на климата върху екосистемите, различните сектори на стопанството и живота на хората са приоритет в политиката на България и ЕС в областта на околната среда. Обучението в магистърската програма “Изменения на климата и управление на водите” е в съответствие с основните нормативни документи по околна среда. Като имаме пред вид, че научната дейност е основната база за добрата работа на специализираните структури за изпълнение на политиката по околна среда и това, че загрижеността за природата се поставя на все по-високо ниво, ние предлагаме модерни научни дисциплини, които отговарят на съвременните изисквания на обществото. Програмата е предназначена да отговори на новите предизвикателства, поставени от ЕС чрез интегриране на информация от природните и социалните науки в обучението по климатология и хидрология.

Основната цел на магистърската програма е да даде на студентите теоретична подготовка и практически умения за ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на климата и промените на водните ресурси. Специфичните цели на обучението са да предостави възможности за работа в интердисциплинарна среда, да даде знания за прилагане на конкретни методи за обработка на данни и информация, за анализ на данните и разработване на модели за бъдещи изменения на климата и водните ресурси.

Важен аспект на обучението е формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване – разработване на дипломна теза.

Магистърската програма “Изменения на климата и управление на водите” е предназначена за студенти с ОКС „бакалавър“ със 180 кредита или ОКС „професионален бакалавър“, независимо от професионалното направление.

  • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50) – за студенти с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“.
  • Обучението в магистърска програма ИКУВ започва от летен семестър на съответната академична година.

Магистърската програма “Изменения на климата и управление на водите” е предназначена за студенти , които имат интерес към изучаване на взаимодействието между климатичните, екологичните, икономическите, политическите, социалните и технологичните процеси във връзка с управлението и използването на хидроклиматичните ресурси. За обучение в магистърската програма могат да кандидатстват студенти с образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ със 180 кредита и завършили ОКС „професионален бакалавър“.

Учебното съдържание на магистърската програма “Изменения на климата и управление на водите” е свързано с разкриване на причините, тенденциите и последиците от изменението на климата, с анализ на количествените характеристики и териториалното разпределение на водните ресурси в глобален и регионален аспект, прилагане на методи за статистическа обработка на информационните масиви от данни за различни режимни показатели; разкриване на видовете антропогенни въздействия и последиците от тях върху състоянието на въздуха и водите, изясняване на подходите и начините за ефективно използване и управление на водните ресурси Образователно-квалификационната степен „магистър“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

Студентите се допускат до защита на магистърска теза при условие, че:

  1. са завършили семестриално и имат необходимия брой кредити;
  2. темата на магистърската теза е одобрена от катедрен съвет;
  3. разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.

Необходимият брой кредити за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ е 120, от които 15 се присъждат след успешно защитена дипломна теза.

Студентите, които завършват с магистърска степен по „Изменения на климата и управление на водите“ получават фундаментално-теоретични и специфични знания, свързани с различни аспекти на изменението на климата и управление на водите. Изучаваните научни дисциплини дават не само фактологични знания, но и компютърни умения, методически умения, презентационни умения, умения за работа в екип. Завършилите магистърската програма са в състояние да комуникират на езика на правителствата, бизнеса и неправителствените организации.

Завършилите магистърската програма по Изменения на климата и управление на водите имат знания и умения за работа в следните области: опазване на околната среда (контрол върху качеството на въздуха и водите); политика по изменение на климата; водно стопанство; управление на водите (басейнов и съвети); водни и климатични мелиорации; енергийни ресурси (използване на възобновими и екологично чисти ресурси); хидрометеорологичните служби; туристическия бизнес; селското стопанство; преподавателска и научноизследователска дейност в научни институти и висши училища.

Образователно-квалификационната степен „магистър“ с квалификация “Изменения на климата и управление на водите” дава възможност за професионална реализация в широк кръг от организации, като централни, регионални или местни държавни органи в България, в Изпълнителната агенция по околна среда, регионални инспекции по околна среда и води, като и в частния бизнес, в консултантски фирми за околната среда, НПО и други организации на гражданското общество.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си в докторантски програми, след успешно издържани конкурсни изпити.

Проф. д-р Нина Николова

каб. 263
02 9308 362 
nina@gea.uni-sofia.bg