Магистърска програма „Изменения на климата и управление на водите – за специалисти“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) – за специалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 2 семестъра / 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Изменения на климата и управление на водите
Ръководител на магистърска програма: проф. д-р Нина Николова

Магистърската програма е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси. Програмата отговаря на новите предизвикателства, поставени от ЕС чрез интегриране на информация от природните и социалните науки в обучението по климатология и хидрология. Основната цел на магистърската програма е да даде на студентите теоретична подготовка и практически умения за ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на климата и промените на водните ресурси. Специфичните цели на обучението са да предостави възможности за работа в интердисциплинарна среда, да даде знания за прилагане на конкретни методи за обработка на данни и информация, за анализ на данните и използване на модели за бъдещи изменения на климата и водните ресурси.

Важен аспект на обучението е формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване – разработване на дипломна теза.

Завършилите получават теоретични знания за климатичните процеси на глобално и регионално ниво, компетенции за изготвяне на проекти в държавни и общински структури и неформални организации, както и на планове за намаляване на емисиите на парникови газове чрез енергийна ефективност и използване на устойчива енергия, умения за анализ на данни и използване на модели за бъдещи изменения на климата и водите.

*специалисти са студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по следните специалности: География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика и История и география.

Изменението на климата е едно от най-значимите предизвикателства пред международната общност, което засяга редица сектори на икономиката. Много изследователски програми на местно, регионално и глобално равнище поставят като основна задача изясняване на рисковете, свързани с промяната на климата, което ще доведе до намаляване и възможно предотвратяване негативните въздействия на климатичните промени. Управлението на водните ресурси и въздействието на изменението на климата върху екосистемите, различните сектори на стопанството и живота на хората са приоритет в политиката на България и ЕС в областта на околната среда. Обучението в магистърската програма “Изменения на климата и управление на водите” е в съответствие с основните нормативни документи по околна среда. Като имаме пред вид, че научната дейност е основната база за добрата работа на специализираните структури за изпълнение на политиката по околна среда и това, че загрижеността за природата се поставя на все по-високо ниво, ние предлагаме модерни научни дисциплини, които отговарят на съвременните изисквания на обществото. Програмата е предназначена да отговори на новите предизвикателства, поставени от ЕС чрез интегриране на информация от природните и социалните науки в обучението по климатология и хидрология.

Основната цел на магистърската програма е да даде на студентите теоретична подготовка и практически умения за ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на климата и промените на водните ресурси. Специфичните цели на обучението са да предостави възможности за работа в интердисциплинарна среда, да даде знания за прилагане на конкретни методи за обработка на данни и информация, за анализ на данните и разработване на модели за бъдещи изменения на климата и водните ресурси.

Важен аспект на обучението е формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване – разработване на дипломна теза.

  • Държавна поръчка: приемът се извършва чрез конкурсен устен изпит от комисия по предварително обявена програма. Програмата за конкурсния изпит може да бъде изтеглена от тук .
  • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50).

Студентите, които завършват с магистърска степен по „Изменения на климата и управление на водите“ получават фундаментално-теоретични и специфични знания, свързани с различни аспекти на изменението на климата и управление на водите. Изучаваните научни дисциплини дават не само фактологични знания, но и компютърни умения, методически умения, презентационни умения, умения за работа в екип. Завършилите магистърската програма са в състояние да комуникират на езика на правителствата, бизнеса и неправителствените организации.

Завършилите успешно магистърската програма „Изменение на климата и управление на водите“ могат да се реализират като:

  • експерти по политики по изменения на климата (разработване на национални стратегии, планове и проекти, нормативни актове и др.), опазване на околната среда (контрол върху качеството на въздуха и водите), управление на водите (басейнови дирекции), използване на възобновими и екологично чисти ресурси и др.;
  • консултанти в държавния и частния сектор;
  • преподаватели във висши училища и научни работници
Проф. д-р Нина Николова

каб. 263
02 9308 362 
nina@gea.uni-sofia.bg