Магистърска програма „Геоморфология – за специалисти“

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Геоморфология (ГМ) – за специалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 2 семестъра / 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Геоморфология
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Ахинора Балтакова

Геолого-географски факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ е единственото висше училище, акредитирано да подготвя магистри по геоморфология. Досегашната практика показва, че те са се утвърдили в системите на изследователската, проучвателната и проектантска дейност на геоложките, инженерно-геоложките и почвени направления, както и в геоекологическите и археологически направления на държавните организации и частните фирми както в България, така и в чужбина. Геоморфоложките изследвания са част от комплексните анализи на средата (заедно с климатичните и хидроложки изследвания) във връзка с устойчивото регионално развитие.

Основната цел на магистърската програма е да даде на студентите теоретична подготовка за основните закономерности в развитието на релефа, както и практически умения за работа на терен и ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на климата и промените на водните ресурси. В магистърската програма по геоморфология е акцентирано върху възможностите за реализация на магистрите не само в нашата страна, но и в чужбина. Важни аспекти на обучението са формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване.

Магистърската програма, чрез задължителните, избираемите и факултативни дисциплини, е отворена към някои съседни на геоморфологията науки като геологията, климатологията, хидрологията, почвознанието и екологията.

*специалисти са студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в специалностите от професионално направление Науки за Земята, специалностите с педагогически профил по География и …, специалностите Биомениджмънт и устойчиво развитие и Екология в СУ “Св. Кл. Охридски“ и от други университети в страната и чужбина.

СУ „Св. Климент Охридски“ и неговия Геолого-Географския факултет е единственото висше училище, което е подготвяло и подготвя магистри по геоморфология. Досегашната практика показва, че те са се утвърдили в системите на изследователската, проучвателната и проектантска дейност
на геоложките, инженерно-геоложките и почвени направления, както и в
геоекологическото и археологическо направление на държавните организации и частните фирми. В последните години геоморфоложките изследвания са част от комплексните анализи на средата (заедно с климатоложките и хидроложки изследвания) във връзка с устойчивото развитие на дадени региони.
Основната цел на магистърската програма е да даде на студентите теоретична подготовка за основните закономерности на процесите, формите и наслагите на релефа, както и на практически умения за работа на терен и с ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на климата и промените на водните ресурси. Специфичните цели на обучението са да предостави въможности за работа в интердисциплинарна среда, да даде знания за прилагане на специфични методи за обработка на данни и информация, за анализ на данните и разработване на модели за бъдещи изменения на климата и водните ресурси. В магистърската програма по геоморфология е акцентирано върху възможностите за реализация на магистрите не само в нашата страна, а и в чужбина.

Релефът на земната повърхост е средата, в която протича животът на човешкото общество. Поради това той може да се разглежда едновременно като условие и ресурс за различните видове стопанска дейност. Променящата се природна среда (климатични промени и ограниченост на количеството и неравномерно разпределение на природните ресурси) налага интелигентното й използване и управление.
Познанията за релефа са от полза във всички сектори на икономиката и живота на хората, чието качество е приоритет на България и ЕС в областта на околната среда.

Обучението в магистърската програма по Геоморфология е в съответствие с основните нормативни документи по околна среда, приети у нас и в ЕС. Като имаме предвид, че научната дейност е основната база за добрата работа на специализираните структури за изпълнение на политиката по околна среда и това, че загрижеността за природата се поставя на все по-високо ниво, ние предлагаме модерни научни дисциплини, които отговарят на съвременните изисквания на обществото. Важни аспекти на обучението са формиране на знания и умения за изработване на проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване.

Магистърската програма, чрез задължителните, избираемите и факултативни дисциплини е отворена към някои съседни на геоморфологията науки, като геологията, климатологията, хидрологията, почвознанието и екологията. Обвързана е с учебните планове от бакалавърската степен на специалностите География, Геология, История и география, География и биология, Екология и опазване на природната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и на програмите от Благоевградския, Пловдивския и Шуменския университети.

 • Държавна поръчка: приемът се извършва чрез устен изпит-събеседване от комисия по предварително обявена програма.
 • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50)

Сроковете за подаване на документи за прием и в двата случая се обявяват в Геолого-географски факултет за всяка конкретна сесия.

Магистърската програма по Геоморфология е предназначена за студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по посочените по горе специалности, чийто студенти имат интерес към изучаване на релефа като повърхност, на която протича взаимодействието между човешкото общество и природата и които искат да се специализират в изучаването на неговите особености, закономерности, еволюция и др.

Учебното съдържание на магистърската програма по Геоморфология е свързано с:

 • Количествена и качествена характеристика на релефа (на неговите процеси, форми и наслаги) в глобален и регионален аспект.
 • Тенденциите за развитието на процесите, преоформящи земната повърхнина в условията на климатични промени и антропогенно натоварване и последиците от тях.
 • Връзки между релефа и останалите елементи на природната среда за нуждите на планирането и устойчивото управление.
 • Изучаването на тенденциите и възможностите за прогнозиране на промените в процесите, оформящи земната повърхнина.

Обучението е с продължителност 2 семестъра. През първи (зимен) семестър се изучават 4 задължителни дисциплини с общ хорариум 360 часа аудиторна заетост и 540 часа извънаудиторна заетост. През първи семестър студентите получават 30 кредита. През втори (летен) семестър се изучават избираеми и факултативни дисциплини, както и задължителна практика. Всички те следва да покрият минимум 15 кредита. Останалите 15 кредита се дават след успешна защита на дипломна работа.

Студентите, които завършват с магистърска степен по „Геоморфология“ получават професионални компетенции в три направления;

 1. Фундаментално-теоретични знания за развитието на релефа до достигането на съвременния облик земната повърхност, както и тенденциите за неговата еволюция в бъдеще. Изучаваните научни дисциплини дават задълбочени знания и разбиране за същността на природните процеси на основата на съвременните достижения.
 2. Практически умения за картировъчна и експериментална работа на терен и в научна лаборатория.
 3. Компетентни компютърни, методически и презентационни умения, както и умения за работа в екип. Завършилите магистърската програма са в състояние да комуникират на нивото на правителствените и неправителствени организации и бизнеса, както и в международна научна среда.

Завършилите магистърската програма по Геоморфология са подготвени специалисти, които биха могли да се реализират в сферите на геоложките, инженерно-геоложките, почвените и геоекологически направления към централни, регионални или местни държавни органи в България, в Изпълнителната агенция по околна среда, регионални инспекции по околна среда и води, като и в частния бизнес, в консултантски фирми за околната среда, НПО и други организации на гражданското общество, в държавни организации и частни фирми в тяхната изследователска, проучвателна и проектантска дейност. Възможностите за реализация са в следните области:

 1. Геоморфоложко картиране;
 2. Неотектонски проучвания и изследвания на кватернерни наслаги;
 3. Геоморфоложки теренни изследвания, експертизи и консултации във връзка с археологически проучвания и строителен контрол;
 4. Рискови природни явления;
 5. Специализирани изследвания и експертизи в областта на регионалното планиране и природозащитното дело;
 6. В сферата на туризма (екологичен, културен и др.).

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си в докторантски програми, след успешно издържани конкурсни изпити, както у нас, така и в чужбина.

Доц. д-р Ахинора Балтакова

каб. 280
02 9308 513
abaltakova@gea.uni-sofia.bg