Магистърска програма „Географско образование“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Географско образование (ГО)
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 3 семестъра / 4 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по География – Географско образование
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Мая Василева

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър по Географско образование“ придобиват теоретична и практическа подготовка в следните основни направления: управление на образованието; нови педагогически технологии; контрол на учебния процес и оценяване на резултатите от него; методика и методология на педагогическите изследвания и практически умения за разработване на учебна документация; изпълнение на общински и областни проекти в областта на образованието и на използването на модерни информационни технологии при управлението на образователния процес в страната.
Потребността от подготовката на специалисти с магистърска степен в областта на географското образование е голяма. Това научно-приложно направление осигурява възможности за реално свързване на теоретичната подготовка на студентите с управленските структури на образованието. Получената професионална подготовка на студентите магистри им позволява да се реализират като учители, при условие че имат придобита бакалавърска учителска правоспособност по география; като специалисти в областта образованието в областните и общинските администрации; като участници и ръководители на образователни проекти на национално и регионално равнище.