Магистърска програма „Географски информационни системи и картография – за специалисти“

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: География
Магистърска програма: Географски информационни системи и картография (ГИСК) – за специалисти*
Форма на обучение: редовна / задочна
Продължителност на обучението: 2 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Географски информационни системи и картография
Ръководител на магистърска програма: доц. д-р Евгения Сарафова

Студентите получават интегрирана теоретична и практическа подготовка в един от четирите модула: Географски информационни системи, Картография, Сателитни дистанционни изследвания, Безпилотни летателни системи. Това дава възможност на дипломираните в тази магистърска програма студенти да намерят професионална реализация като висококвалифицирани специалисти в: областта на градоустройственото проектиране и регионалното управление; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; частния бизнес и фирми, използващи в своята дейност съвременни геоинформационни технологии; кадастъра и кадастралната евиденция; управлението на транспортните системи и навигацията; управлението на кризисни ситуации чрез въздушно видеонаблюдение и заснемане с безпилотна летателна система, военното дело и топографията; картографската издателска дейност; научни институции и висши училища, в които се извършва преподавателска и научно-изследователска дейност в областта на Географските Информационни Системи, Картографията и Дистанционни изследвания и придобиване на пространствена информация чрез Безпилотна Летателна Система.

Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини по фундаментални за тематиката на магистърската програма проблеми.

През втория (летен семестър) се избира обучение в един от четирите профилиращи модули (ГИС, Картография, Сателитни дистанционни изследвания, Дистанционни изследвания чрез Безпилотни летателни системи), като студентът трябва да избере общо минимум 5 дисциплини, от които 3 дисциплини са от избрания модул и 2 дисциплини от останалите три модула. Това става в съответствие с желанието на студента и насоките от страна на неговия научен ръководител или ръководителя на магистърската програма.

Дипломирането се осъществява чрез разработване и защита на магистърска теза. Изборът на научен ръководител е обвързан с избора на профилиращ модул и се осъществява след края на първия семестър.

*специалисти са кандидати, които са завършили специалностите География, Регионално развитие и политика, Туризъм, Геология, История и география, География и биология, Геодезия, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Геопространствени системи и технологии, Информатика, Компютърни системи и технологии.

Завършилите специалността са подготвени за:
Различни ръководни и експертни длъжности в: държавната и местната администрация, в консултантски и производствени компании, както и в структурите на гражданското общество, като:

– държавни служители на национално ниво;
– в областна и общинска администрация;
– в неправителствени организации;
– в държавни и частни фирми, занимаващи се с: (а) създаване и поддържане на бази от пространствени данни; (б) консултантска дейност в областта на картографирането, кадастъра и управлението на територията;
– квалифицирани специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, агенции за проучване на общественото мнение;
– преподаватели в университети и колежи.

Приемат се кандидати, които са завършили специалностите География, Регионално развитие и политика, Туризъм, Геология, История и география, География и биология, Геодезия, Биомениджмънт и устойчиво развитие.

Участие в разработването, приложението и мониторинга на национални и международни проекти, свързани с изграждането на специализирани бази от пространствени данни и картографски материали, както и данни, придобити чрез използването на безпилотни летателни системи.
Модулната структура на магистърската програма предполага специализация по конкретни
проблемни области, а именно; (1)Картография, (2)Географски информационни системи,
(3)Сателитни дистанционни изследвания и (4)Безпилотни летателни системи.
Модулното образователно профилиране позволява магистрите да бъдат обучавани по следните главни направления:

 1. Изследване и картографиране на природната среда, управление на природните, човешките, инфраструктурните и стопанските ресурси на различни териториални равнища;
 2. Тематично географско картографиране;
 3. Географски информационни системи, пространствен анализ и моделиране;
 4. Дистанционни методи за изследване на околната среда, природните ресурси и управлението на природни и антропогенни кризисни ситуации, включително чрез използване на Безпилотни летателни системи за придобиване на разнообразна пространствена информация.

Тематичното съдържание на знанията и уменията, които студентите придобиват по посочените направления включва:

 • Съставяне на различни по тематика, предназначение и териториален обхват аналитични и синтетични карти както в аналогов, така и в цифров вид (Digital/Computer Cartography).
 • Набиране и обработка на геопространствени данни и тяхното компютърно моделиране, вкл. чрез използване на мобилни ГИС, Безпилотни летателни системи, GPS-регистрация и координатно привързване на обекти и слоеве от обекти в ГИС среда;
 • Създаване и използване на географски бази данни и метаданни за тях (вкл. векторизиране на релеф, хидрографска мрежа, пътна мрежа, инфраструктура на населени места, земно покритие и земеползване, рекреационни зони, промишлени зони, източници и степен на замърсяване на околната среда и др.).
 • Създаване на цифрови картографски репрезентации на природни и антропогенни географски обекти и явления, вкл. и на мултимедийни репрезентации на основата на виртуални модели (2,5-D грид и TIN DEMs, 3-D визуализация и др.).
 • Създаване на проблемно ориентирани ГИС приложения в областта на управлението на околната среда и използването на природните ресурси, регионалното развитие и управлението на територията, анализа и оценката на транспортната достъпност за различни по обхват територии, уеб-базирани ГИС приложения и др.
 • Обработка, анализ, оценка, интерпретация и приложение на дистанционно получени данни (сателитни и аерофото- изображения и информация, получена чрез използване на Безпилотни летателни системи) и тяхното интегриране в ГИС бази данни.
 • Създаване на тясно специализирани ГИС приложения (в областта на археологическите изследвания, управлението на възобновими енергийни ресурси, управлението на кризисни ситуации и др.) с използването както на комерсиални софтуерни продукти (за ГИС и дистанционните изследвания), така и на програмни продукти с отворен код (Оpen GIS) като Quantum GIS (QGIS), Grass GIS и др.

След завършване на обучението магистрите

ще знаят:
• теоретичните основи на изграждането на специализирани ГИС бази данни;
• принципите за интегриране на геопространствена информация при разработване на различни по
тематика и предназначение изследователски и приложни проекти;
• основните методи и подходи за анализ на пространствено обособени обекти и явления с помощта
на ГИС;
• теоретичните и практико-приложни особености по използване на безпилотни летателни системи за
придобиване на пространствена информация;
• добрите практики от водещи научни школи в света при използване на картографски и
геоинформационни продукти.

ще могат:
• да идентифицират потребностите на различни заинтересовани страни от пространствени данни и
информация за определени територии с цел оптимално им управление;
• да извършват обработка и извличане на информация от сателитни, аерофото-изображения и
изображения придобити от безпилотни летателни платформи;
• да разработват целеви проблемно-ориентирани геопространствени бази данни за администрацията,
бизнеса и гражданите;
• да обработват, моделират и анализират сложни явления, проявяващи се в конкретни територии
(селища, териториални и административно-териториални единици, водосбори и др.);
• да интерпретират пространствени данни с помощта на количествени методи при решаване на
различни изследователски и приложни задачи;
• да владеят основните алгоритми за работа със специализиран софтуер за ГИС и обработка на
дистанционно получени данни;
• да анализират природни рискове чрез прилагане на картографски и геоинформационни системи и
технологии;
• да прилагат диференцирани аналитични техники в зависимост от структурата и предназначението
на пространствените и атрибутивните данни;
• да планират и осъществяват въздушно наблюдение и заснемане чрез безпилотни летателни системи;
• да създават и верифицират пространствени данни чрез използването на мобилни ГИС, GPS и
дистанционни методи.

Завършилите успешно магистърската програма “Географски информационни системи и Картография” притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, в държавни и частни фирми, занимаващи се с изграждане на специализирани бази от пространствени данни, в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, висши училища и др.

Доц. д-р Евгения Сарафова

каб. 279-Б
02 9308 411
evgenia@gea.uni-sofia.bg

Ина Илчева

Секретар

каб. 268 / 281-А
02 9308 384 02 9308 277
voislavova@gea.uni-sofia.bg