Магистърска програма „Гемология“

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „магистър”
Специалност: Геология
Магистърска програма: Гемология
Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)
Продължителност на обучението: 3 семестъра
Професионална квалификация: Магистър по Геология
Ръководител на магистърска програма: гл. ас. д-р Стефка Денчева

Анотация …