Докторска програма „Хидрология на сушата и водните ресурси”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Хидрология на сушата и водните ресурси
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Хидрология на сушата и водните ресурси

Докторантската програма по Хидрология на сушата и водните ресурси, професионално направление 4.4. Науки за Земята, е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка (в научен и научно-приложен аспект) на хидроложки процеси и явления на повърхностни и подземни води, за изследване на измененията в количествените и хидроекологичните характеристики на речните, езерните и подземните води, за устойчиво управление и използване на водните ресурси.

Образователните цели на докторантската програма са подчинени на идеята за подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на хидрологията и водната политика и са насочени към:

 • Получаване на знания за факторите обуславящи хидроложкия цикъл във водосборните басейни на водните обекти.
 • Придобиване на знания за спецификата на хидроложките процеси при речните, езерните, подземните и морските води.
 • Формиране на умения за оценка на измененията в общия обем, режимните характеристики и екологичното състояние на повърхностните и подземните води под влияние на антропогенния натиск.
 • Усвояване на методите за анализ на екстремни хидроложки явления (речни наводнения, хидроложка суша и др.) и географското им разпределение.
 • Запознаване със законодателната уредба за управление и използване на водите (директивите на ЕС, Закон за водите и др.) и стратегически документи (Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България и др.).
 • Развиване на умения за самостоятелно научно изследване (статии, доклади, дисертационен труд и др.) и за изработване на научни презентации при участие в научни форуми.

Обучението в докторантската програма по Хидрология на сушата и водните ресурси е с продължителност предвидена по Закона за развитието на академичния състав в Република България и включва изучаването на задължителни избираеми дисциплини; работа по дисертацията и публикации; Учебно-методическа и педагогическа подготовка.

I. Обучението по задължителни и избираеми дисциплини завършва с изпит и обезпечава съответно 40 и 20 кредита на докторанта. В неговата основа е слушането на лекции и провеждането на консултации по общотеоретични и специални теми от хидрологията.
II. Работа по дисертацията и публикации е насочена към поетапно развиване на докторската теза и подкрепа на провежданите изследвания с изготвянето на публикации за научни списания.
III. Учебно-методическа и педагогическа подготовка включва провеждане на лабораторни упражнения и семинарни занятия със студенти и има за цел формирането на преподавателски умения.

Посочените три аспекта на обучението са представени в Учебен план за организация на учебната и изследователска работа на докторантите по докторантската програма по Хидрология на сушата и водните ресурси (Приложение 1).

Завършилите докторантската програма по Хидрология на сушата и водните ресурси

ще знаят: да оценяват репрезентативността на изходната хидроложка информация; методичните подходи за анализ на времеви редове от режимни характеристики на речните, езерните, подземните и морските води; да разкриват географските закономерности, регионалната специфика и локалните особености на хидроложките процеси и явления; да прилагат идеите и принципите на стратегическите документи при изработване на оценка за използване и опазване на повърхностните води.

ще могат: да прилагат знанията към разработването на конкретна тема от хидрологията; самостоятелно да анализират и интерпретират резултати от изследването по дадена тема, проведено чрез определени подходи и методи; да изработват пространствени модели на хидроложките процеси; да изготвят рамка за управление на водните ресурси в даден водосборен басейн; да разработват научни проекти в областта на използването и опазването на повърхностните и подземните води.

ще познават: подходите и методите за анализ и оценка на хидроложките процеси; сценариите за изменение на обема на водните ресурси при изменения на климата и на водоползването; политиката на ЕС и на България във водния сектор;

Завършилите успешно докторска програма Хидрология на сушата и водните ресурси могат успешно да се реализират в:

 • научни организации и висши учебни заведения
 • басейновите дирекции за управление на водите
 • държавни организации и структури, отговарящи за провеждането на водната политика
 • неправителствени организации (на национално, регионално и местно ниво), изготвящи проекти за използване и опазване на повърхностните и подземните води
 • проектански организации