Докторска програма „Физическа география и ландшафтознание”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Физическа география и ландшафтознание
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Физическа география и ландшафтознание

Настоящата докторантска програма е естествен завършек на обучението по География в ОКС „Бакалавър” и обучението по Ландшафтна екология и природен капитал в ОКС „Магистър”. Тя е съобразена с досегашната подготовка и надгражда придобитите в бакалавърската и магистърски степен знания и умения. В нея са включени възможности за пълноценна работа на докторантите във връзка с тяхната научно-изследователнска, учебна и преподавателска дейност.

Целта на обучението по докторантска програма „Физическа география и ландшафтознание“ е да се подготвят специалисти с компетентност в областта на комплексните природногеографски изследвания и пълноценния пространствена анализ на съвременните ландшафти, вкл. условия за формиране, развитие, антропогенна еволюция, природно-антропогенна съвместимост.

Обучението в докторантска програма е насочено към задълбочаване на познанията и развитие на умения за самостоятелно научно изследване в сферата на:

 • Физическата география;
 • Природния капитал;
 • Ландшафтната структура на територията;
 • Ландшафтните услуги;
 • Екогеохимичните аспекти на проблемите в урбанизираните територии;
 • Почвознанието;
 • Природоползването;
 • Оценките на околната среда (Оценки за устойчивост).

 Целевата група на тази докторантура е насочена към широк кръг от кандидати, завършили образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите: География, География и биология, История и география, Геология, Екология и опазване на околната среда, Регионално развитие и политика, Туризъм, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Екохимия, Икономика, Стопанско управление, Агробизнес и всички други специалности, които се интересуват от проблемите на физическата география и ландшафтната екология.

Приемът на докторанти за държавна субсидия (редовни и задочно) се извършва с конкурсен писмен и устен изпит пред назначена изпитна комисия, по предварително обявена тематична конкурсна програма и западен език – (английски, френски, немски, испански или италиански).

В организационно отношение докторската програма е организирана в три модула, всеки от които носи определени от учебния план кредити:

I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

А. (общи компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • основните понятия, свързани с физическата география, ландшафтната екология, природния капитал, ландшафтните услуги;
 • основните методи, използвани при анализ на природоползването в различните му аспекти;
 • същността на оценяването на околната среда;
 • екогеохимичните особености на урбанизираните ландшафти.

ще могат самостоятелно:

 • да анализират ландшафтното разнообразие на определена територия;
 • да оценяват природния капитал;
 • да разбират и оценяват потенциала на ландшафтите;
 • да анализират качеството на компонентите на околната среда;
 • да правят сравнителен анализ на еколого-геохимичните проблеми в урбанизираните територии;

 

Б. (специални компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • методическите основи и подходите за ландшафтна класификация и регионализация;
 • същността на ландшафтния анализ и оценката на ландшафтните услуги;
 • методологическите особенности при изследването и оценяването на различните типове земеползване;
 • същността на оценката на въдействието върху околната среда, екологичната оценка и оценката за съвместимост с обектите от екологичната мрежа НАТУРА 2000;
 • подходите и методите на картиране и оценка на ландшафтните услуги;
 • количествените и качествените показатели за оценка на екогеохимичните проблеми в урбанизираните территории;
 • същността на бонитацията на почвите и аграрните територии;

ще могат самостоятелно:

 • да дефинират и анализират рисковите състояния на ландшафтите и компонентите на околната среда;
 • да предлагат и аргументират методологични решения и методически подходи при оценката на ландшафтните услуги;
 • да провеждат ландшафтно-екологични и екогеохимични научни и приложни изследвания;
 • да прилагат бонитетните оценки на земите;
 • да участват при разработването на различни стратегически документи на регионално, национално или международно ниво в областта на ландшафтната екология, околната среда, природните ресурси, урбанизираните територии, земеделието и др.

Завършилите успешно докторантска програма “Физическа география и ландшафтознание” притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, в държавни и частни фирми, в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, висши училища и др., занимаващи се със специализирани (по смисъла на природногеографски) и комплексни пространствени ландшафтноекологични проучвания, планиране и управление.

А. (основни видове професионална дейност) – Различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, консултантски компании и структурите на гражданското общество като:

 • държавни служители на национално ниво;
 • в областна и общинска администрация;
 • в неправителствени организации;
 • в държавни и частни фирми, занимаващи се със специализирани (по смисъла на природногеографски) и комплексни пространствени ландшафтноекологични проучвания, планиране и управление;
 • квалифицирани специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове;
 • преподаватели във висши училища и др.

Б. (специализирани видове професионална дейност) – Участие в разработването, приложението и мониторинга на стратегически документи до инвестиционни проекти, свързани с екологосъобразното, устойчиво и интегрирано управление на ресурсите.

Образователното профилиране позволява:

 • познаване и практическо използване на интердисциплинарен методически апарат за пространствен анализ, вкл. инвентаризация, визуализация, анализ и моделиране на ландшафтите (в качеството им на комплексни природно-антропогенни системи);
 • специализирани екологични оценки за целите на интегрираното управление на ресурсите;
 • идентификация, анализ, оценка и прогноза на пространствено-времевите измерения на регионални и локални проблеми от геоекологичен характер;
 • планиране и управление на териториалните (природно-антропогенни системи) системи в условията на съгласуваност между стопански приоритети и екологичен потенциал;