Докторска програма „Регионална геология”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Регионална геология
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Регионална геология

В докторската програма по „Регионална геология“ се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на геоложката практика, преподаването в университетите и научноизследователските звена и институти. Докторската програма е насочена основно към завършилите ОКС „магистър” по Геология и палеонтология и Геохимия, но също така и към завършилите тази степен кандидати в професионално направление 4.4 Науки за земята и близки научни специалности вкл. География, Биология, География и биология, История и география. Обхватът на образователната дейност в докторската програма включва регионална геология на България, Балканския полуостров и Алпо-Хималайския ороген, тектоника и структурна геология, приложни аспекти на регионалната геология, геоинформационни системи.

Целите на обучението в докторската програма обхващат надграждане и обогатяване на фундаментални и приложни знания, умения и компетентности в съответствие със съвременното равнище на теоретико-методическото и приложно познание. Завършилите успешно докторската програма трябва:

  1. да владеят съвременните изследователски методи и знания в областта на разработваните от тях дисертации;
  2. да умеят да планират и провеждат научни изследвания и да анализират и интерпретират получените резултати;
  3. да притежават аналитично и критично мислене и способност за участие в глобалния процес на научен обмен – за писане на научни текстове в съответствие с критериите на международни научни издния и за представяне на научни съобщения ;
  4. да придобият компетентности за преподаване и самостоятелно обучение.

Обучението се осъществява основно от преподавателския състав на катедра ”Геология, палеонтология и изкопаеми горива”. Докторската програма, в зависимост от формата на обучение, е с продължителност 3/4/3 години. Включва, както следва:

а) учебна дейност в разнообразни форми – лекции, семинари, самостоятелна работа по задача, консултации и др.
б) научна дейност – под ръководство или самостоятелно; в) преподавателска работа – в екип или самостоятелно;
г)  публикационна дейност – в съавторство или самостоятелно, при оказване на съответната научна и методична помощ; д) участие в научни форуми – конференции, школи, семинари и др.;
е) други дейности и форми, които допринасят за обучението и професионалната подготовка – участие в проекти с тематична връзка, работа със студенти, лекции и др.

Общи компетенции.
За съвременното равнище на научното познание в областта на регионалната геология, изследванията и преподаването.

Специални изследователски компетенции.
Формулиране на изследователски проблеми, систематизиране и критично осмисляне на хипотези, организиране и провеждане на научно изследване, представяне и интерпретиране на резултати.

Други специални компетенции.
Свързани са с преподаване, подготовка и представяне на научен доклад и публикационна дейност

Завършилите успешно докторската програма притежават необходимата квалификация, знания и умения за реализация, както следва:

а) като квалифицирани специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове;
б) като експерти в държавни и неправителствени организации;
в) като заети в държавни и частни фирми, занимаващи се геоложка практика;
г) като преподаватели във висши училища;
д) като участници в проекти с голяма обществена значимост в сферата на природа и околна среда;