Докторска програма „Петрология”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Петрология
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Петрология

Докторската програма обхваща образователна дейност по Петрология в третото ниво на академичното обучение

Целите при подготовка на докторанти са:

 • Задълбочено изучаване на теоретичните и методологичните основи на изследванията в областта на магмената (интрузивни и ефузивни скали) и метаморфната петрология (продукти на изо- и алохимичен метаморфизъм);
 • Овладяване на съвременни постижения в областта на петрологията
 • Усвояване и приложение на различни методи за теренно и лабораторно изследване на магмени и метаморфни скали и изграждащите ги минерали;
 • Формиране на професионална готовност за изява на творчески възможности и постигане на самостоятелни научни резултати и приноси в научноизследователска работа;
 • Придобиване на преподавателски умения

Целевата група на тази докторантура е насочена предимно към студентите, придобили образователно-квалификационната степен “Магистър” по Геохимия или Геология и палеонтология в Софийския Университет или сродни магистратури в Минно-геоложкия университет и ВУ в чужбина.

Приемът на докторанти за държавна субсидия (редовна и задочна форма на обучение) се извършва с конкурсен писмен и устен изпит пред назначена изпитна комисия, по предварително обявена тематична конкурсна програма и чужд език.

В организационно отношение докторската програма е организирана в три модула, всеки от които носи определени от учебния план кредити:

I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

А. (общи компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • състоянието на проблема в съответната област на петрологията
 • основните съвременни методи за изследване на магмените и метаморфни скали и ще могат да ги прилилагат и интерпретират получените резултати.
 • научните и систематични подходи за комплексно решаване на конкретни задачи и проблеми в областта на петрологията

ще могат:

 • самостоятелно да събират и обработват събрания фактически материал за целите на конкретното изследване
 • да прилагат най-подходящия комплекс от лабораторни методи за получаване на достоверна научна информация
 • да интерпретират коректно данните, използвайки теоретичните знания и примерите в научната литература
 • да представят цялостна генетична интерпретация на получените резултати с оглед на конкретната тематика

Б. (специални компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще могат:

 • да провеждат детайлно петрографско изследване на различни типове и разновидности магмени или метаморфни скали скали
 • да интерпретират химичните им особености и правят петрогенетични изводи, свързани с тяхното образуване
 • да интерпретират произхода на скалите, възникващи в резултат от различни тектонски процеси

А. (основни видове професионална дейност) – Завършилите успешно докторска програма “Петрология” ще притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в академични научни звена, висши училища, производствени и геолого-проучвателни компании, лаборатории, експертни групи, правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, държавни и частни фирми, занимаващи се с научноизследователска, практическа  и консултативна дейност, и др.

 • академичен изследовател
 • преподаватели във ВУ

Б. (специализирани видове професионална дейност) – Модулната структура на докторантската програма осигурява специализация по конкретни проблеми на литологията.

 • експертна и консултантска длъжност в геоложка организация или фирма
 • квалифициран специалист в научноизследователски център или експертна група