Докторска програма „Минералогия и кристалография”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Минералогия и кристалография
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Минералогия и кристалография

Докторска програма „Минералогия и кристалография“ от професионално направление 4.4. Науки за земята обхваща образователната дейност по обща минералогия, кристалография, кристалохимия, генетична минералогия, структурна минералогия, минералогия на околната среда, сулфидна минералогия, силикатна минералогия.

Целите при подготовка на докторанти от професионално направление 4.4. Науки за земята – Минералогия и кристалография – в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” са:

 • Задълбочено изучаване на теоретичните и методологичните основи на изследванията в областта на природните науки;
 • Овладяване съвременни постижения на науката в съвременното научно познание за природата;
 • Усвояване и приложение на различни методи за изследване на минералите и избиране на най-подходящ комплекс от методи в зависимост от спецификата на минерала или минералните асоциации;
 • Формиране на професионална готовност за изява творчески възможности и апробиране самостоятелни научни достижения и приноси в научноизследователска работа;
 • Използването на основни лабораторни методи и усвояването на практически теренни знания и умения за осъществяването на конкретно самостоятелно изследване в областта на минералогията и кристалографията.
 • Придобиване преподавателски умения.

Целевата група на тази докторантура е насочена е насочена към студентите, придобили образователна степен магистър в магистратурата по Геохимия в Софийския или сродни магистратури в Минно-геоложкия университет и в университети в чужбина. Поради факта, че и други обекти са изградени от минерали, предлаганото образователно съдържание на програмата е подходящо и за завършващи в други сродни специалности или висши образователни институции като студентите с магистърска степен от някои от химическите магистърски програми, физика на твърдото тяло и други сродни специалности.

Приемът на докторанти за държавна субсидия (редовна и задочна форма на обучение) се извършва с конкурсен писмен и устен изпит пред назначена изпитна комисия, по предварително обявена тематична конкурсна програма и чужд език.

В организационно отношение докторската програма е организирана в три модула, всеки от които носи определени от учебния план кредити:

I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

А. (общи компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • състоянието на проблема в съответната област на минералогията и кристалографията;
 • приоритетните области в минераложкото изследване и нуждите на съвремието от нови суровини и материали
 • основните методи, използвани за диагностика изследване на минералите

ще могат:

 • да диагностират минерали и техните естествени природни асоциации;
 • самостоятелно да опробват и обработват и анализират минерални проби;
 • да прилагат най-подходящия комплекс от методи за получаване на достоверна информация за минералите
 • да интерпретират данните, използвайки теоретичните знания и примерите, цитирани в научната литература
 • да синтезират минерални вещества с определени структурни характеристики и физични свойства, които ще бъдат използвани в различни сфери
 • да правят оценка за качествата на природни суровини и техни синтетични аналози и модифицирани форми за тяхното използване в различни сфери на промишлеността – химическа промишленост, фармация, строителство, керамика, селско стопанство и други използване;

Б. (специални компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • теоретичните основи на широк спектър от класически и съвременния методи за диагностика, характеристика и изследване на минерални образци
 • сферите на приложение на отделните методи в процеса на изследване на минераложки обекти и минералообразувателни процеси
 • техниките (методологиите) на използване на методите
 • техники за сепарация на минерали и тяхното приложение в индустрията
 • специализираните софтуерни програми за обработка на данните за отделните методи

ще могат:

 • да подбират необходимия комплекс от методи според спецификата на разрешаваните конкретни минераложки (и/или техноложки и приложни) задачи
 • да провеждат самостоятелни изследвания с отделните методи (пробо-препариране, набиране и първична обработка на данни)
 • да интерпретират самостоятелно резултатите от отделните методи
 • да провеждат самостоятелно изследвания и анализи със специализираните софтуерни програмни пакети

Завършилите успешно докторска програма “Минералогия и кристалография” притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа във висши училища, академични и научни звена, в производствени и геолого-проучвателни компании, в лаборатории, в експертни групи по оценка на качеството на минерални суровини, в държавни и частни фирми, занимаващи се с оценка и опазване на околната среда и др.

А. (основни видове професионална дейност)

 • преподаватели във висши училища
 • научни работници в институтите на БАН и други научноизследователски звена
 • в държавни и частни фирми, занимаващи се с търсене и проучване на полезни изкопаеми, добив на рудни и нерудни суровини, с екологичен маркетинг и мениджмънт;
 • ръководни и експертни длъжности в геоложки организации;
 • в държавни и частни фирми, занимаващи се разработване, производство и разпространение на различни видове продукти и материали, основани или съсдържащи минерални компоненти

Б. (специализирани видове професионална дейност)

 • работа в екипи, разработващи (и/или подобряващи) нови материали и продукти, с участие на минерални продукти, за нуждите на различни клонове от промишлеността;
 • работа във фирми за характеристика на кристални и аморфни вещества
 • работа в екипи, изследващи екологични проблеми (оценка, превенция, отстраняване на конкретни вредни влияния, използване на отпадъци и други) свързани с минно-добивната промишленост