Докторска програма „Методика на обучението по география”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Методика на обучението по география
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Методика на обучението по география

Докторската програма обхваща образователна дейност по Методика на обучението по география в третото ниво на академичното обучение

Целите при подготовка на докторанти са:

 • Задълбочено изучаване на теоретичните и методологичните основи на дидактиката на географията;
 • Овладяване на съвременни постижения в областта на дидактиката на географията;
 • Усвояване и приложение на различни методи на изследване от дидактиката на географията;
 • Формиране на професионална готовност за изява на творчески възможности и постигане на самостоятелни научни резултати и приноси в научноизследователска работа;
 • Усъвършенстване на преподавателски умения и компетентности.

Целевата група на тази докторантура е насочена предимно към студентите, придобили образователно-квалификационната степен “Магистър” по Географско образование в Софийския Университет или сродни магистратури.

Приемът на докторанти за държавна субсидия (редовна и задочна форма на обучение) се извършва с конкурсен писмен и устен изпит пред назначена изпитна комисия, по предварително обявена тематична конкурсна програма и чужд език.

В организационно отношение докторската програма е степенувана в три модула:
I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

А. (общи компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • състоянието на проблема в съответната област на дидактиката на географията
 • основните съвременни методи на изследване на дидактиката на географията
 • научните подходи за комплексно решаване на конкретни задачи и проблеми в областта на дидактиката на географията

ще могат:

 • самостоятелно да събират и обработват информация за целите на конкретното изследване
 • да прилагат най-подходящия комплекс от методи за получаване на достоверна научна информация
 • да интерпретират коректно информация, използвайки теоретичните знания и примерите в научната литература
 • да представят цялостна интерпретация на получените от емпирично проучване резултати с оглед на конкретната тематика

Б. (специални компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще могат:

 • да провеждат детайлно научно изследване по теми от дидактиката на географията
 • да правят критичен анализ и оценка на нови идеи и подходи в дидактиката на географията
 • свободно да комуникират с колеги от професионалната общност, както и с по-широка аудитория, ползвайки съвременните технически средства и технологии за научни изследвания и тяхната презентация

А. (основни видове професионална дейност) – Завършилите успешно докторска програма “Методика на обучението по география” ще притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в академични научни звена, висши училища, експертни групи в сферата на образованието, правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, държавни и частни фирми, занимаващи се с образователна дейност, и др.

 • академичен изследовател
 • преподаватели във ВУ

Б. (специализирани видове професионална дейност) – Модулната структура на докторантската програма осигурява специализация по конкретни проблеми на дидактиката на географията.

 • експертна и консултантска длъжност в образователна институция
 • квалифициран специалист в научноизследователски център или експертна група