Докторска програма „Климатология”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Климатология
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Климатология

Докторската програма по Климатология, професионално направление 4.4. Науки за Земята, е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на климата и неговите изменения. Програмата е в отговор на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата и произтичащите след нея документи, както и на Европейската политика по изменение на климата. Насочена е към предизвикателствата, които повишаването на температурите, топенето на ледниците и все по-честите суши и наводнения поставят пред стопанската дейност, устойчивата жизнена среда и екологичното разнообразие. Учебното съдържание на докторската програма е свързано с разкриване на причините, тенденциите и последиците от изменението на климата и анализ на количествените характеристики и териториалното разпределение на климата и климатичните ресурси в глобален и регионален аспект. В него са включени методите за статистическа обработка на информационните масиви от данни за различни режимни показатели. Акценти са поставени и върху разкриването на антропогенните въздействия и последиците от тях за състоянието на въздуха и измененията на климата, изясняването на подходите и начините за ефективно използване и управление на климатичните ресурси.

Общата цел на докторската програма по Климатология е да даде на докторантите теоретична подготовка и практически умения за анализ и оценка на климата, за ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията на климата. Специфичните цели на обучението са да предостави възможности за работа в интердисциплинарна среда, да даде знания за прилагане на конкретни методи за обработка на данни и информация и за анализ на данните за целите на климатичните изследвания.

Програмата дава на докторантите разбиране за социалните и политическите последици от изменението на климата, планирането и управлението в областта на околната среда. Това включва разбиране на взаимоотношенията между заинтересованите страни и въвеждането на различни видове нормативни разпоредби.

Основните теми на докторската програма по климатология са:

 • методи за оценка на климата и неговите изменения,
 • климатът и влиянието му върху водните ресурси, екосистемите и върху редица аспекти на живота и дейността на хората;
 • принципи на използване и управление на климата като ресурс,
 • модели за бъдещи промени на климата;
 • влияние на антропогенната активност върху климата и
 • законодателни аспекти.

Целевата група на докторантурата по Климатология е насочена към широк кръг от кандидати, завършили образователно-квалификационна степен „магистър”. Докторската програма е предназначена за докторанти, които се интересуват от причините за измененията на климата и последиците от тези изменения, от намирането на решения на екологични проблеми и конфликти и в частност, проблеми свързани с изменението на климата и въздействията на климата върху живота и стопанската дейност на хората.

Приемът на докторанти за обучение субсидирано от държавата (редовна и задочна форма) се извършва с конкурсен изпит (писмен и устен) пред назначена изпитна комисия, по предварително обявена тематична конкурсна програма и западен език – (английски, френски, немски, испански или италиански).

Програмата е разработена така, че да отговаря на новите предизвикателства, поставени пред международната научна общност, като интегрира приноса на природните и хуманитарните науки в изследванията на климатологията. Това позволява на докторантите да намират начини за решаване на настоящи и бъдещи екологични проблеми в интердисциплинарна рамка, да придобият знания в областта на природните науки и тяхното практическо приложение, да научат как да използват методите за системен анализ, моделиране и управление на данните. Програмата дава възможност на докторантите да определят и решават проблемите, свързани с глобалните и регионални изменения на климата. Важен аспект на обучението е формиране на знания и умения за изработване на научни публикации, подготовка и работа по научни проекти, за участие в научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) и за самостоятелно научно изследване – разработване дисертационен труд.

Докторската програма по климатология е организрана в три модула, всеки от които носи определени от учебния план кредити:

I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

Завършилите докторската програма по Климатология получават теоретични знания за климатичните процеси на глобално и регионално ниво, компетенции за изготвянето на проекти в държавни и общински структури и неформални организации и на планове за намаляване на емисиите чрез енергийна ефективност и използване на устойчива енергия, умения за изработването на модели за бъдещи изменения на климата.

Обучението в докторската програма подготвя квалифицирани специалисти, които могат:

 • да въвеждат нови методи и добри практики в учебния процес, в научната и в практическата дейност;
 • да осъществяват теоретични и експериментални изследвания в условията на съвременното европейско пространство на висшето образование;
 • да решават практически проблеми в областта на науките за земята и в частност климатологията.

Докторантите, които придобиват докторска степен по Климатология, получават фундаментално-теоретични и специфични знания, свързани с различни аспекти на изменението на климата и управление на климатичните ресурси. Изучаваните дисциплини и научната работа дават не само фактологични знания, но и компютърни умения, методически умения, презентационни умения, умения за работа в екип. Завършилите докторската програма са в състояние да комуникират на езика на правителствата, бизнеса и неправителствените организации.

Образователно-квалификационната степен „Доктор“ по научната специалност “Климатология” дава възможност за професионална реализация в широк кръг от организации, като научни организации, централни, регионални или местни държавни органи, в Изпълнителната агенция по околна среда, регионални инспекции по околна среда и води, като и в частния бизнес, в консултантски фирми за околната среда, НПО и други организации на гражданското общество.

Знанията и опитът, придобити чрез докторската програма по климатология, дават на докторантите професионален опит в следните области:

 • опазване на околната среда (и по-специално контрол на качеството на въздуха);
 • водоползване;
 • енергийни ресурси (възобновяеми ресурси);
 • туризъм;
 • селско стопанство;
 • устойчиво развитие;

Завършилите успешно докторската програма по Климатология могат да се реализират като:

 • експерти по политики по изменения на климата (разработване на национални стратегии, планове и проекти, нормативни актове и др.), опазване на околната среда (контрол върху качеството на въздуха и водите), управление на водите (басейнови дирекции), използване на възобновяеми и екологично чисти ресурси и др.;
 • консултанти в публичния и частния сектор;
 • преподаватели във висши училища и научни работници