Докторска програма „Картография (Тематично географско картографиране)”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Картография (Тематично географско картографиране)
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Картография (Тематично географско картографиране / Географски информационни системи / Дистанционни изследвания)

Настоящата докторантска програма е естествен завършек на обучението по География в ОКС „Бакалавър” и обучението по ГИС и Картография в ОКС „Магистър”. Тя е съобразена с досегашната подготовка и надгражда придобитите в бакалавърската и магистърски степен знания и умения. В нея са включени възможности за пълноценна работа на докторантите във връзка с тяхната научно-изследователнска, учебна и преподавателска дейност.

Целта на обучението по докторантска програма „Картография (Тематично географско картографиране)“ е да се подготвят специалисти с компетентност в областта на геоинформационните технологии.

Обучението в докторантската програма е насочено към задълбочаване на познанията и развитие на умения за самостоятелно научно изследване в сферата на:

 • Географските информационни системи;
 • Геоинформатиката
 • Дистанционните изследвания;
 • Методите за пространствен анализ и моделиране
 • Безпилотните системи за набиране на географска информация;
 • Създаването и публикуването на географска информация в интернет др.

Целевата група на тази докторантура е насочена към широк кръг от кандидати, завършили образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите: География, Геодезия и картография, Информационни технологии, Информатика, География и биология, История и география, Геология, Екология и опазване на околната среда, Регионално развитие и политика, Туризъм, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Екохимия, Икономика, Стопанско управление, Агробизнес и всички други специалности, които се интересуват от проблемите на геоинформационните технологии.

Приемът на докторанти за държавна субсидия (редовни и задочно) се извършва с конкурсен писмен и устен изпит пред назначена изпитна комисия, по предварително обявена тематична конкурсна програма и чужд език.

В организационно отношение докторската програма е организирана в три модула, всеки от които носи определени от учебния план кредити:

I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

А. (общи компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • теоретичните основи на изграждането на специализирани ГИС бази данни;
 • принципите за интегриране на геопространствена информация при разработване на различни по тематика и предназначение изследователски и приложни проекти;
 • основните методи и подходи за анализ на пространствено обособени обекти и явления с помощта на ГИС и свързаните с тях геоинформационни технологии;
 • същността и особеностите по прилагане на дистанционните изследвания;
 • теоретичните и практико-приложни особености по използване на безпилотни летателни системи за придобиване на пространствена информация;
 • добрите практики от водещи научни школи в света при използване на картографски и геоинформационни продукти.

ще могат самостоятелно:

 • да идентифицират потребностите на различни заинтересовани страни от пространствени данни и информация за определени територии с цел оптимално им управление;
 • да извършват обработка и извличане на информация от сателитни, аерофото-изображения и изображения придобити от безпилотни летателни платформи;
 • да разработват целеви проблемно-ориентирани геопространствени бази данни за администрацията, бизнеса и гражданите;
 • да обработват, моделират и анализират сложни явления, проявяващи се в конкретни територии (селища, териториални и административно-териториални единици, водосбори и др.);
 • да интерпретират пространствени данни с помощта на количествени методи при решаване на различни изследователски и приложни задачи;
 • да владеят основните алгоритми за работа със специализиран софтуер за ГИС и обработка на дистанционно получени данни;
 • да анализират природни рискове чрез прилагане на картографски и геоинформационни системи и технологии;
 • да прилагат диференцирани аналитични техники в зависимост от структурата и предназначението на пространствените и атрибутивните данни;
 • да планират и осъществяват въздушно видеонаблюдение и заснемане чрез безпилотни летателни системи;
 • да създават и верифицират пространствени данни чрез използването на мобилни ГИС, GPS и дистанционни методи.

Б. (специални компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • методологическите основи и подходи за пространствен анализ и пространствено моделиране;
 • същността на геоинформатиката и оценката на геоинформационните услуги;
 • методологическите особенности при използване на дистанционни изследвания за набиране на пространствена информация;
 • методите за идентифициране и оценка на пространствени явления и ситуации;

ще могат самостоятелно:

 • да дефинират и анализират различна по генезис и характер геопространствена информация;
 • да предлагат и аргументират методологични решения и подходи при разеработването на проекти в областта на геоинформатиката, ГИС и дистанционните изследвания;
 • да провеждат научни и приложни изследвания, които изискват приложение на ГИС и свързаните с тях геоинформационни технологии;
 • да извършват геоинформационен одит на проекти;
 • да проектират и изготвят цифрови, онлайн и интерактивни карти и ГИС приложения

Завършилите успешно докторантска програма “Картография (Тематично географско картографиране)” притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, в държавни и частни фирми, занимаващи се с изграждане на специализирани бази от пространствени данни, в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, висши училища и др.

А. (основни видове професионална дейност) – Различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, консултантски компании и структурите на гражданското общество като:

 • държавни служители на национално ниво;
 • в областна и общинска администрация;
 • в неправителствени организации;
 • в държавни и частни фирми, занимаващи се със специализирани геоинформационни проучвания, планиране и управление;
 • квалифицирани специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове;
 • преподаватели във висши училища и др.

Б. (специализирани видове професионална дейност) – Участие в разработването, приложението и мониторинга на стратегически документи до инвестиционни проекти, свързани с екологосъобразното, устойчиво и интегрирано управление на ресурсите.

Образователното профилиране позволява:

 • познаване и практическо използване на интердисциплинарен методически апарат за пространствен анализ, моделиране и оценка;
 • специализирани оценки на природните, човешките и стопанските ресурси;
 • планиране и управление на интегрираните природно-антропогенни системи от различен пространствен и йерархичен порядък;