Докторска програма „Икономическа и социална география”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Икономическа и социална география
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Икономическа и социална география

Икономическата и социалната география е една от основните научни дисциплини в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и се утвърждава като водеща в рамките на обществената география. Нейната методология и методи дават теоретико-практичната рамка за изследване на социално-икономическите системи в територии от различен ранг. Икономическата и социалната география е научно направление в рамките на катедра „Социално-икономическа география“ и подготвя специалисти в областта на обществената география, регионалистиката, териториалното управление и планиране, устойчивото развитие и други направления на пространствените хуманитарни и икономически науки. Икономическата и социалната география естествено надгражда магистърската програма „Регионално развитие и управление“, която се администрира от катедрата.

Целта на обучението по докторска програма „Икономическа и социална география“ е да се подготвят специалисти, компетентни в областта на География на индустрията, на земеделието, на инфраструктурата, на инвестициите и иновациите, регионална политика и развитие; експерти, които могат да се реализират в държавната и местна администрация, в планови органи.

Обучението в докторската програма е насочено към получаване на задълбочени знания в областта на:

 • принципите на развитие и трансформация на икономическите и социални системи;
 • методи на регионалния анализ на селищни, демографски и стопански системи;
 • изследване и анализиране на локализационното поведение на стопански субекти;
 • изследване и анализиране на процесите на агломериране, локализация и клъстеризация;
 • изследване и анализиране на инвестиционния потенциал на териториални единици;
 • разработване на областни и общински планове за развитие;
 • разработване на регионални и местни социално-икономически политики.

Целевата група на тази докторантура е насочена към широк кръг от кандидати, завършили образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите: География, Регионално развитие и политика, Туризъм, Геология, География и биология, История и география, История, Етнология, Културология, Антропология, Културна антропология, Урбанизъм, Право, Международни отношения, Публична администрация, Стопанско управление, Маркетинг, Мениджмънт, Икономика, Агробизнес, Финанси, Статистика, Информатика, Информационни технологии,  Европеистика, Балканистика, Философия, Социология, Социални дейности, Екология, Филология, Архитектура, Инженерни науки и Журналистика.

Приемът на докторанти за държавна субсидия (редовни и задочно) се извършва с конкурсен писмен и устен изпит пред назначена изпитна комисия, по предварително обявена тематична конкурсна програма и западен език – (английски, френски, немски, испански или италиански).

В организационно отношение докторската програма е организирана в три модула, всеки от които носи определени от учебния план кредити:

I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

А. (общи компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • финансово-правните и нормативни уредби при изработване и прилагане на социално-икономически политики;
 • основни методи за анализ на икономическите дейности и пространствената организация на стопанството;
 • механизмите на регионалното развитие, връзките и комуникациите между различните нива на административно-териториалното устройство на България;
 • сложната съвкупност от йерархични нива и тяхното функциониране в държавната и местна администрация.

ще могат да:

 • обработват и анализират статистически информационни масиви за социално-икономическите процеси на национално, регионално и локално ниво;
 • анализират тенденциите в стопанското развитие и потребностите на регионите за изработването на регионални политики;
 • извършват систематизация и класификация на социално-икономическите системи по различни признаци за нуждите на планирането и устройството на територията;
 • прогнозират трансформациите на пространствените социално-икономически системи в съответствие с принципите на устойчивото регионално развитие;

Б. (специални компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • локализационни фактори и пространствени социално-икономически системи; пространствени социално-икономически модели;
 • методология и методи на социално-икономическите географски изследвания;
 • причинно-следствените връзки, определящи социално-икономическата ситуация в територии от различен ранг;
 • стопанска идентичност на териториите и териториална идентичност;
 • принципите на социално-икономическото райониране.

ще могат да:

 • разчитат стопански географски карти и модели;
 • анализират отрасловата и териториалната структура на стопанството с оглед планиране и прогнозиране;
 • моделират пространственото поведение на различни стопански субекти;
 • анализират и превантират териториални конфликти;
 • установяват трансформацията на различни видове социални и етнически идентичности;
 • прогнозират развитието на регионални стопански системи;
 • решават териториални казуси и конфликти;
 • участват в изработването на областни и общински стратегии за развитие в социално-икономическата част

Завършилите успешно докторантска програма „Икономическа и социална география” притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, в държавни и частни фирми, в областта на регионалното планиране и селищното устройство, в научноизследователски, проектантски и консултантски центрове, висши училища и обучителни центрове.

А. (основни видове професионална дейност) – Различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, държавни и частни фирми като служители в:

 • държавни служби на национално ниво;
 • областна и общинска администрация;
 • неправителствени организации;
 • държавни и частни фирми;
 • научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, агенции за регионално развитие;
 • консултантски фирми по разработване на проекти за регионално социално-икономическо развитие;
 • експерти в областта на териториалното развитие;
 • преподаватели във висши училища и др.

Б. (специализирани видове професионална дейност) – Участие в разработването и приложението на областни и общински стратегии за развитие, интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, и проекти, свързани с оперативните програми и структурните фондове на Европейския съюз.

Образователното профилиране позволява:

 • познаване на основните статистически източници;
 • изработването на модели за регионално развитие на административно-териториални единици;
 • анализиране на териториалните интереси и проблеми на регионалните общности;
 • анализиране, разрешаване и превантиране на териториални конфликти;
 • изследване на обществените нагласи за нуждите на селищното и териториално планиране.