Докторска програма „Геоморфология и палеогеография”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Геоморфология и палеогеография
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Геоморфология и палеогеография

СУ „Св. Климент Охридски“ и неговия Геолого-Географския факултет е единственото висше училище, което е подготвяло и подготвя магистри по геоморфология. Част от тях продължават образованието си в докторската степен. Досегашната практика показва, че те са се утвърдили в системите на Висшите училища и БАН, както и в държавни организации и частни фирми, занимаващи се с проучвателната и проектантска дейност на геоложките, инженерно-геоложките, почвени направления, в геоекологическото и археологическо направление. В последните години геоморфоложките изследвания (заедно с климатоложките и хидроложки) се явяват и част от комплексните анализи на средата във връзка с устойчивото развитие на дадени региони. От края на 20-ти век, природната среда се развива в условията на климатични промени, ограниченост на количеството и неравномерно разпределение на природните ресурси, както и засилен антропогенен натиск. Познанията за релефа са от полза във всички сектори на икономиката и живота на хората, чието качество е приоритет на България и ЕС в областта на околната среда.

Докторска програма по Геоморфология и Палеогеография“ (01.08.03) от професионално направление 4.4. Науки за земята ще обхваща образователната дейност по геоморфология (основни теоретични постановки, методологията и приложни аспекти), както и някои учебни единици, близки до нея. Основната цел на докторската програма е да даде на кандидатите задълбочена теоретична подготовка за основните закономерности на процесите, формите и наслагите на релефа, както и да задълбочи практическите умения за работа на терен и с ефективно справяне с проблемите, предизвикани от измененията в природната среда.

Специфичните задачи на обучението на докторантите са:

 • Задълбочени теоретични знания за природната среда, свързани със съвременното ниво на науките за Земята;
 • Умения за теренна самостоятелна и екипна работа в специализирана и интердисциплинарна среда;
 • Прилагане на специфични методи (картографски, статистически и ГИС софтуер) за обработка на данни и информация, за анализ на данните, както и за разработване на модели за минали и бъдещи изменения на релефа в условията на променящата се среда;
 • Усвояването на седиментоложки лабораторни методи, извършване и анализ на резултатите;
 • Геоморфоложко картиране и картографиране за целите на теорията и практиката (еспертизи за нуждите на общинско и областно планиране, становища, относно проучвателни и проектантски дейности, такива по съставянето на екологични оценки и ОВОС, природозащитна дейност свързана с обособяването, управлението и мониторинга на защитени територии, както и в оценката и превенцията на природните рискове);
 • Формиране на професионална квалификация, сравнима със западноевропейските университети за изява на самостоятелни и екипни научни достижения и приноси;
 • Придобиване на преподавателски умения;

Целевата група на тази докторантура е насочена към близки на научната специалност, завършили образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите: География, Геология, Почвознание, География и биология, История и география, Туризъм, Екология, Биология и към широк кръг от кандидати, които имат интерес към изучаване на релефа като повърхност, на която протича взаимодействието между човешкото общество и природата и които искат да се специализират в изучаването на неговите особености, закономерности, еволюция и др., както и представители на държавни и местни и неправителствени структури.

Приемът на студенти за държавна субсидия (редовни и задочно) се извършва с конкурсен писмен и устен изпит пред назначена изпитна комисия, по предварително обявена тематична конкурсна програма и западен език (английски, френски, немски, испански или италиански).

В организационно отношение докторската програма е организирана в три модула, всеки от които носи определени от учебния план кредити:

I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

Студентите, които завършват с ОНС доктор по „Геоморфология и Палеогеография“ получават професионални компетенции в три направления:

 1. Фундаментално-теоретични знания за развитието на релефа, за неговата еволюция до формирането на съвременния облик на земната повърхност, както и тенденциите в бъдещото му развитие. Изучаваните научни дисциплини дават задълбочени знания и разбиране за същността на природните процеси на основата на съвременните научни достижения.
 2. Практически умения за картировъчна и експериментална работа на терен и такава в научните лаборатории за изучаване на неспоените наслаги и основните скални формации.
 3. Компетентни компютърни, методически и презентационни умения и умения за работа в екип. Завършилите докторската програма са в състояние да комуникират на нивото на правителствените и неправителствени организации и бизнеса, както и в международна научна среда.

А. (базови компетенции) – След завършване на обучението докторантите ще знаят:

 • възможните източници на изходна количествена и качествена информация за елементите на природната среда в Република България, както и законодателната уредба, уреждаща опазването и;
 • базови понятия, свързани с разбирането за релефа като условие и ресурс за различните видове стопанска дейност;
 • основните методи, използвани в геоморфоложките изследвания и палеогеографските реконструкции на природната среда през кватернера и холоцена;

и ще могат:

 • самостоятелно и вярно да анализират състоянието на релефа (топографската повърхност и нейните форми, екзогенните геоморфоложки процеси) от гл.т. на променящата се среда; да извършват количествената и качествената характеристика за процесите, формите и наслагите, които формират релефа;
 • да извършват критичен анализ на различни пространствени системи и модели за изграждане на средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на земната повърхност и екзогенните (рискови) геоморфоложки процеси;
 • да извършват експертизи, касаещи състоянието на релефа и природната среда;

Б. (практически компетенции) – След завършване на обучението докторантите ще могат:

 • да прилагат различни методи за анализ и оценка на състоянието на релефа, вкл. различни методи за изследване на формине, наслагите и процесите;
 • да използват различни методи за анализ на формите на земната повърхност;
 • да анализират спецификата на екзогенните процеси и антропогенната дейност с възможните рискове за природната среда по отношение на инфраструктурата, намаляване на почвеното плодородие, засилване на почвената и ветрова ерозията и др.;
 • да извършват оценка на стратегиите и принципите за оценяване на въздействията върху околната среда;
 • да осъществяват хоризонтални връзки между управлението, науката и неправителствените организации за изграждане на планове за управление на природната среда и административни пространствени системи;
 • да прилагат ГИС за изследване, визуализация и пространствено моделиране на резултатите по отношение на различни природни процеси и антропогенни дейности в аналитичните части на плановете за управление на природната среда;
 • да съдействат в изработването на база данни в областните и общински организации, необходими за организация, запазване и развитие на природната среда;
 • да визуализират с помощта на различни картографски и ГИС продукти, както и да създават и верифицират пространствени данни чрез използването на мобилни ГИС, GPS и дистанционни методи.

Завършилите докторската програма по Геоморфология и Палеогеография са подготвени специалисти, които биха могли да се реализират в сферите на геоложките, инженерно-геоложките, почвените и геоекологически направления към централни, регионални или местни държавни органи в България, в Изпълнителната агенция по околна среда, регионални инспекции по околна среда и води, като и в частния бизнес, в консултантски фирми за околната среда, НПО и други организации на гражданското общество, в държавни организации и частни фирми в тяхната изследователска, проучвателна и проектантска дейност. Възможностите за реализация са в следните области:

А. (основни видове професионална дейност)

 • Геоморфоложко картиране;
 • Неотектонски проучвания и изследвания на кватернерни наслаги;
 • Геоморфоложки теренни изследвания, експертизи и консултации във връзка с археологически проучвания и строителен контрол;
 • Оценка на рискови природни явления;
 • Специализирани изследвания и експертизи в областта на регионалното планиране и природозащитното дело;
 • В сферата на туризма (екологичен, културен и др.);
 • Преподаватели във висши училища, научноизследдователска, проектантска и консултатнска дейност в държавни институции и НПО и др.

Б. (специализирани видове професионална дейност) – Участие в разработването, приложението и мониторинга на проекти, свързани със структурните фондове на ЕС в България. Модулната структура на докторантската програма предполага специализация по конкретни проблемни области, намиращи отражение в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) на Република България и свързаните с нея действащи оперативни програми.