Докторска програма „География на страните / Регионална и политическа география”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: География на страните / Регионална и политическа география
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по География – География на страните / Регионална и политическа география

Докторската програма обхваща образователна дейност по География на страните /Регионална и политическа география/ в третото ниво на академичното обучение – образователно-квалификационна степен.

Целите при подготовка на докторанти са:

 • Задълбочено изучаване на теоретичните и методологичните основи на изследванията в областта на регионалната география, географията страните, политическата география, икономическата география, социалната география, обществената география, поведенческата география, електоралната география;
 • Овладяване на най-съвременните подходи и методологии за провеждане на регионални изследвания;
 • Изграждане на висок професионализъм и дълбоки познания за българското национално пространство (Българското землище) в политикогеографски, регионален и геоикономически аспект.
 • Усвояване и приложение на различни методи за изследване на регионите, регионалните различия и сходства, разкриване на регионалната идентичност и специфики;
 • Формиране на професионална умения от най-висок порядък за провеждане на самостоятелни научни изследвания и научна защита на постигнатите резултати;
 • Формиране и развитие на преподавателски умения, лекторско поведение и работа пред взискателна аудитория;

Целевата група на тази докторантура е насочена предимно към студентите, придобили образователно-квалификационната степен “Магистър” по География, Регионално развитие и политика, История и география, География и Биология, Туризъм, Икономика, Политология, Социология, Публична администрация в СУ „Св. Климент Охридски“ или сродни магистратури в други ВУЗ в България и чужбина.

Приемът на докторанти за държавна субсидия (редовна и задочна форма на обучение) се извършва с конкурсен писмен и устен изпит пред назначена изпитна комисия, по предварително обявена тематична конкурсна програма (конспект) и чужд език пред преподаватели от ФКНФ.
В организационно отношение докторската програма е степенувана в три модула, всеки от които носи определени от учебния план кредити:

I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

А. (общи компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • съвременното състояние на проблемите в областта на регионалната и политическата география
 • основните съвременни методи в регионалните изследвания
 • научните и систематични подходи за решаване на конкретни задачи и проблеми в областта на регионалната и политическата география и регионалните изследвания

ще могат:

 • самостоятелно да събират и обработват събрания фактологичен материал за целите на конкретното изследване
 • да прилагат най-подходящия комплекс от методи за регионални изследвания за получаване на достоверна научна информация
 • да интерпретират коректно данните, използвайки теоретичните знания и примерите в научната литература
 • да представят цялостна хронологична, хорологична и генетивна интерпретация на получените резултати с оглед на конкретната тематика

Б. (специални компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще могат:

 • да провеждат професионални регионални изследване на различни видове страни, региони, както и специфични териториални системи
 • да интерпретират регионални анализи, политикогеографски анализи, геоикономически анализи и да правят изводи, свързани с тяхната свързаност и значимост
 • да интерпретират произхода на различните политически, регионални и геоикономически процеси отнасящи се до световните региони и България.

А. (основни видове професионална дейност) – Завършилите успешно докторска програма “География на страните /Регионална и политическа география” ще притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в академични научни звена, висши училища, изследователски и консултантски компании, неправителствени организации провеждащи регионални изследвания на политически, регионални и геоикономически проблеми, експертни групи, правителствени организации на национално, регионално и местно ниво ангажирани с регионални анализи, национална сигурност, развитие на регионите, регионални политики и други.

 • академичен изследовател
 • преподаватели във ВУ
 • аналитичен специалист в публичната администрация или частна компания.

Б. (специализирани видове професионална дейност) – Модулната структура на докторантската програма осигурява специализация по конкретни проблеми на география на страните и регионалната и политическата география, експертна и консултантска длъжност в консултантска организация, социологическа агенция, изследователски център или институт.