Докторска програма „География на рекреацията и туризма”

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: География на рекреацията и туризма
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по География на рекреацията и туризма