Докторска програма „География на населението и селищата”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: География на населението и селищата
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по География на населението и селищата

Географията е една от фундаменталните научни дисциплини от основаването на СУ „Св. Климент Охридски“. През годините от тогава се е утвърдила като водеща в рамките на природните науки. Едно от основните направления, което прави връзката между природните и хуманитарните науки, е География на населението и селищата. За дълъг период от време Географията на населението и селищата функционира като самостоятелна катедра в Геолого-географски факултет. Тя е подготвила едни от водещите демография, плановици и регионалисти на България. Последните 15 години Географията на населението и селищата намери своето логично място в катедра „Социално-икономическа география“. Тя представлява естествена връзка и с магистърската степен, администрирана от същата катедра „Регионално развитие и управление“, в която основен акцент е регионалният анализ и управление на човешките ресурси и селищната мрежа. 

 Целта на обучението по докторска програма „География на населението и селищата“ е да се подготвят специалисти с компетентности в областите на Геодемография, Управление на човешките ресурси, Регионално управление и развитие и Геоурбанистика. Специалисти, които могат и се реализират в държавната и местна администрация.

Обучението в докторската програма е насочено към получаване на задълбочени знания в областта на:

 • методи на геодемографски анализ;
 • изработване на демографски политики и мерки;
 • изследване и анализиране поведението на големи групи от хора;
 • разработване на регионални социално-икономически политики;
 • функциониране, правомощия и приоритети на държавната и местна администрация;
 • принципи на териториалното и селищно устройство.

 Целевата група на тази докторантура е насочена към широк кръг от кандидати, завършили образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите: География, Регионално развитие и политика,  Право, Международни отношения, Философия, Социология, Социални дейности, Публична администрация, Стопанско управление, Маркетинг, Мениджмънт, Икономика, Финанси, Статистика, Информатика, Туризъм, Геология, География и биология, История и география, История, Етнология, Културология, Европеистика, Балканистика, Антропология, Екология, Културна антропология, специалности от направление Демография, Филология, Информационни технологии, Обществени политики и практики, Архитектура, Урбанизъм, Медицина, Инженерни науки, Агробизнес, Журналистика.

Приемът на докторанти за държавна субсидия (редовни и задочно) се извършва с конкурсен писмен и устен изпит пред назначена изпитна комисия, по предварително обявена тематична конкурсна програма и западен език – (английски, френски, немски, испански или италиански). 

В организационно отношение докторската програма е организирана в три модула, всеки от които носи определени от учебния план кредити:

I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

А. (общи компетенции) – След завършване на обучението докторантите
ще знаят:

 • финансово-правните и нормативни уредби при изработване и прилагане на демографски политики;
 • основни методи за анализ на селищното устройство и планиране, и управление на градските територии;
 • механизмите на регионалното развитие, връзките и комуникациите между различните нива на административно-териториалното устройство на България;
 • сложната съвкупност от йерархични нива и тяхното функциониране в държавната и местна администрация.

ще могат:

 • да обработват и анализират големи бази с демографски данни на наднационално, национално и локално ниво;
 • да анализират демографските тенденции и потребности на регионите за изработването на регионални демографски политики;
 • да извършват систематизация и класификация на селищата по различни признаци за нуждите на планирането и устройството на територията;
 • да анализират репродуктивните и миграционни нагласи на населението с цел изготвянето на краткосрочни, средносрочни и дългосрочно геодемографски прогнози;

Б. (специални компетенции) – След завършване на обучението докторантите
ще знаят:

 • расовият, етнически и лингвистичен състав на населението;
 • факторите, определящите нивата на раждаемост, смъртност и естествен прираст; показателите, определящи демографските тенденции и стоящи в оснавата на всички видове демографски прогнози;
 • причинно-следствените връзки, определящи демографската ситуация на една територия;
 • принципите в развитието на селищната мрежа и функционирането на административно-териториалното устройство;

ще могат:

 • да разчитат геодемографски карти и модели;
 • да анализират възрастовата и образователната структура на населението за нуждите на социалната политика;
 • да моделират поведението на различни кохорти от население;
 • да анализират и превантират етно-религиозни конфликти;
 • да установяват трансформацията на различни видове идентичности;
 • да правят връзка между отделните религии и религиозни течения за предотвратяване на религиозни конфликти и напрежение; – да участват в изработването на областни и общински стратегии за развитие в социално-икономическата, демографската и урбанистична част;

Завършилите успешно докторантска програма „География на населението и селищата” притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, в държавни и частни фирми, в областта на регионалното планиране и селищното устройство, в научноизследователски, проектантски и консултантски центрове, висши училища и обучителни центрове.

А. (основни видове професионална дейност) – Различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация и отделите човешки ресурси на държавни и частни фирми като: 

 • държавни служители на национално ниво;
 • в областна и общинска администрация;
 • в неправителствени организации;
 • в държавни и частни фирми при подбор, подготовка и обучение на персонала;
 • квалифицирани специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, агенции за проучване на общественото мнение;
 • обучители и коуч специалисти, консултантски фирми;
 • социални и здравни медиатори;
 • преподаватели във висши училища и др.

 Б. (специализирани видове професионална дейност) – Участие в разработването и приложението на областни и общински стратегии за развитие, интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, и проекти, свързани с оперативните програми и структурни фондове на Европейския съюз.

Образователното профилиране позволява: 

 • познаване на основните демографски статистически източници;
 • изработването на модели за регионално развитие на административно-териториални единици;
 • работа с уязвими малцинствени групи;
 • анализиране, разрешаване и превантиране на конфликти на личностно и общностно ниво;     – изследване на обществените нагласи за нуждите на селищното и териториално планиране.