Докторска програма „Биогеография и география на почвите”

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОНС „доктор”
Докторска програма: Биогеография и география на почвите
Форма на обучение:  редовна – Р / задочна – З / самостоятелна подготовка – С
Продължителност на обучението:  Р – 6 семестъра (3 години) / З – 8 семестъра (4 години) / С – 6 семестъра (3 години)
Професионална квалификация: Доктор по Биогеография и география на почвите

Докторска програма „Биогеография и география на почвите“ от професионално направление 4.4. Науки за земята е естествен завършек на обучението по География в ОКС „Бакалавър“ и обучението по Ландшафтна екология и природен капитал в ОКС „Магистър“. Тя е съобразена с досегашната подготовка и надгражда придобитите в бакалавърската и магистърски степен знания и умения. Тя обхваща образователната дейност по класическата обща биогеография, класическото и приложното почвознание, биогеографията на България, географията на почвите, геоархеологията, защитените природни обекти в България, хабитатното разнообразие, екосистемните/ландшафтните стоки и услуги, поземлените ресурси и земеползването, управлението на горските ресурси в България, както и физическата география.

Целта на обучението по докторантска програма „Биогеография и география на почвите“ е да се подготвят специалисти с компетентност в областта на комплексните биогеографски и почвеногеографски изследвания в системата на цялостния пространствен анализ, включително условия за формиране, развитие, еволюция, консервация и природно-антропогенна съвместимост на биотичните и почвени компоненти.

Обучението в докторантска програма е насочено към задълбочаване на познанията и развитие на умения за самостоятелно научно изследване в сферата на:

 • Задълбочено изучаване на теоретичните и методологичните основи на изследванията в областта на природните науки;
 • Овладяване съвременни постижения на науката в съвременното научно познание за природния капитал като част от природата;
 • Формиране на професионална готовност за изява творчески възможности и апробиране самостоятелни научни достижения и приноси в научноизследователска работа;
 • Използването на основни лабораторни методи и усвояването на практически теренни знания и умения, са сред задължителните за осъществяването на конкретно самостоятелно изследване в областта на биогеографията и географията на почвите.
 • Придобиване преподавателски умения.

Сред основните научни задачи са приложените аспекти от:

 • Геоботаническо и педогеографско картиране;
 • Бонитация на почвите;
 • Интердисциплинарни изследвания в сферата на Устойчивото развитие и неговите подкатегории: Природен капитал, Биоразнообразие и Екосистемни/ландшафтни стоки и услуги.
 • Геоекологични, биогеографски и почвено-географски експертизи за нуждите на общинско и областно планиране.

Приемът на докторанти за държавна субсидия (редовни и задочно) се извършва с конкурсен устен изпит пред назначена изпитна комисия, предварително обявена тематична конкурсна програма и западен език – (английски, френски, немски, испански или италиански).

В организационно отношение докторската програма е организирана в три модула:

I. Учебна дейност: докторантски минимум, задължителни и избираеми дисциплини
II. Научно-изследователска дейност
III. Педагогическа дейност

А. (общи компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • основни понятия, свързани с биогеографията, географията на почвите, физическата география, биоразнообразието и природният капитал, екосистемните/ландшафтните стоки и услуги;
 • основните методи, използвани при анализ на биоразнообразието в различните му аспекти;
 • същността на оценяването на околната среда;
 • особеностите на приложното почвознание.

ще могат самостоятелно:

 • да анализират биотичното и почвено разнообразие в определено пространство;
 • да оценяват природния капитал;
 • да анализират качеството на компонентите на околната среда;
 • да правят сравнителен анализ на биотичното и почвено разнообразие в различни пространствени структури.

Б. (специални компетенции) – След завършване на обучението докторантите

ще знаят:

 • методическите основи и подходите при биотичните и почвените диференциации и регионализации;
 • същността на анализа на биоразнообразието и почвеното разнообразие;
 • особеностите на методите за оценка на екосистемните/ландшафтните стоки и услуги;
 • методологическите особености при изследването и оценяването на антропогенните въздействия и изменения;
 • същността на оценката на въздействието върху околната среда, екологичната оценка и оценката за съвместимост с обектите от екологичната мрежа НАТУРА 2000;
 • подходите и методите за класифициране на хабитатното разнообразие по EUNIS класификацията;
 • същността на бонитацията на почвите и аграрните територии;

ще могат самостоятелно:

 • да дефинират и анализират състоянието на хабитатните типове от екологичната мрежа НАТУРА 2000;
 • да предлагат и аргументират методологични решение и методически подходи при оценката на екосистемните/ландшафтните стоки и услуги;
 • да провеждат самостоятелни биогеографски и почвени научни и приложни изследвания;
 • да прилагат бонитетните оценки на земите;
 • да участват при разработването на различни стратегически документи на регионално, национално или международно ниво в областта на биоразнообразието, околната среда, природния капитал, защитените природни обекти, земеделието и др.

Завършилите успешно докторантска програма „Биогеография и география на почвите“ притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, в държавни и частни фирми, в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, висши училища и др., занимаващи се със специализирани (по смисъла на природногеографски) и комплексни пространствени проучвания на биоразнообразието и почвеното разнообразие, както и тяхното управление.

А. (основни видове професионална дейност) – Различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, консултантски компании и структурите на гражданското общество като:

 • държавни служители на национално ниво;
 • в областна и общинска администрация;
 • в неправителствени организации;
 • в държавни и частни фирми, занимаващи се със специализирани (по смисъла на природногеографски) и комплексни пространствени ландшафтноекологични проучвания, планиране и управление;
 • квалифицирани специалисти в научноизследователски, проектантски и консултантски центрове;
 • преподаватели във висши училища и др.

Б. (специализирани видове професионална дейност) – Участие в разработването, приложението и мониторинга на стратегически документи до инвестиционни проекти, свързани с екологосъобразното, устойчиво и интегрирано управление на ресурсите.

Образователното профилиране позволява:

 • познаване и практическо използване на интердисциплинарен методически апарат за пространствен анализ, вкл. инвентаризация, визуализация, анализ и моделиране на ландшафтите (в качеството им на комплексни природно-антропогенни системи);
 • специализирани екологични оценки за целите на интегрираното управление на ресурсите;
 • идентификация, анализ, оценка и прогноза на пространствено-времевите измерения на регионални и локални проблеми от геоекологичен характер;
 • планиране и управление на териториалните (природно-антропогенни системи) системи в условията на съгласуваност между стопанските приоритети и екологичен потенциал.