Докторски програми

Обща информация

Геолого-географският факултет предлага обучение по над 15 докторски програми в 3 професионални направления в редовна, задочна и свободна форма на български и английски език.

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закон за развитието на академичния състав в Република България, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в някои от програмите) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен „магистър”.

Обучението в докторантура е по научни специалности, определени с класификацията на специалностите на научните работници в България (Д.В. бр.34 от 1990г.). В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация от НАОА оценка „много добра”.

За информация и контакти

Катя Младенова

Административен секретар

стая 254
02 9308 385
katja@gea.uni-sofia.bg


С помощта на административния секретар на факултета можете:

  • да получите заповедта си за зачисляване
  • да получите и попълните декларация за здравно осигуряване
  • да получите служебна бележка за докторантското си положение
  • да получите информация за предлаганите докторантски семинари и курсове
  • да получите информация за цялостния обучителен процес във факултета