География – редовно обучение

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „бакалавър”
Специалност: География
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението: 4 учебни години (8 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър по География
 1. Географите познават процесите в природата и обществото, взаимните връзки между тях и причинно-следствените процеси, които ги пораждат. Те получават знания за законите, на които се подчиянват природните явления, както и следствията от тяхното проявление. Ще могат да правят връзка между природата и обществото, тъй като Географията е интрадисциплинарна наука, която осъществява връзката между двата големи клона на научното познание.
 2. Обучението в бакалавърската програма по География дава знания по всички направления на природната география. Изучават се физичните основи на климата и взаимодействията между елементите на климатичната система, с акцент върху идеята за географската обусловеност на климата. Студентите по география изучават връзката между климата и водните ресурси на Земята и анализират компонентите на хидросферата и тяхното специфично проявление в различни райони. На базата на знанията, от обучението по геоложки и геоморфоложки дисциплини студентите познават формите на релефа, геоложките и геоморфоложките процеси, водещи до тяхното формиране, както и влиянието им върху останалите компоненти на природната среда и взаимовръзките с антропогенната дейност.
 3. Географите, изучавайки отделните направления на природната география, ще знаят взаимовръзките между тях и ще могат да изследват ладшафтите на нашата планета. Те познават много добре всички елементи на природната среда по физикогеографски пояси на нашата планета, както и в отделните природни зони на България. Една от най-важните характеристики на географа е умението му да има комплексен поглед върху природните процеси и сфери и да прави задълбочен комплексен анализ на процесите в тях.
 4. Географите се обучават по една от най-модерните компютърни технологии в света, а именно Географски информационни системи – ГИС. ГИС се изучават както комплексно като метод, така и в частност тяхното приложение във всяко едно от подразделенията на Природна и Социално-икономическа география. Натрупаните знания и набор от умения дават възможност на географите сами да съставят карти и картни основи, както и да изглаждат различни динамични модели, отразяващи актуалното състояние на природата, обществата и държавите, но също така на базата на тези модели да правят и средно-, и дългосрочни прогнози за тяхното бъдещо развитие.
 5. Географите изучават в историческа перспектива възникването и развитието на древните и съвременни общества и държави. Те познават много добре политическите и геополитческите взаимоотношения при всички обществено-политически строеве от зараждането на Хомосапиенса до днес. Познават много добре съвременната геополитическа ситуация в света, позицията и отношенията между основните субекти в нея и мястото и позицията на България на геополитечската карта. Те правят задълбочени анализи на геополотическите процеси в световен и регионален план. Могат да анализират и прогнозират състоянието и развитието на етно-политическите конфликти в света.
 6. Географите са запознати добре със социално-икономическите процеси, които протичат на територията на България и в световен мащаб. Изучават се връзките между отделните сектори на стопанството в исторически план, съвременен аспект и с прогнозни модели за бъдещото им развитие. Прави се подробен анализ на всеки един от трите сектора на стопанството и неговите трансформации в модерната комуникационна постиндустриална епоха. Чрез отделни специализиращи дисциплини се навлиза в същността и проблематиката на селското и добивното стопанство, на индустрията, туризма, транспорта и търговията. Разглеждат се съвременните геоикономически блокове, тяхната виталност и гъвкавост, съобразно промените в геополитическата ситуация.
 7. Студентите са запознати отлично със съвременните динамични урбанизационни и демографски процеси. От гледна точка на съвременното развитие на света и особено на Европа, демографските и урбанизационни процеси представляват една от най-големите заплахи, но и предизвикателства. Разглежда се развитието на човека от първите хомосапиенси през формирането на отделните раси и расови типове, разселването му по Земята и изграждането на различните общество-политически строеве. Най-подробно се анализират в национален и световен мащаб структурите на населението. Прави се връзката между възрастовата структура и съвременните социални проблеми на света. Анализират се трансформациите на идентичности от племенна през етническа, религиозна, лингвистична, национална и постнационална. Много силен акцент се поставя върху демографските проблеми на съвременния свят от безпрецедентното застаряване в развития до неконтролируемата раждаемост в развиващия се свят. Отделен акцент е връзката нарастване на население и недостига на ресурси и питейна вода, както и локалните и глобални етно-политически конфликти. Проследява се динамиката на съвременните миграционни процеси, причините и посоките на бежанските вълни от Африка и Азия и промените, настъпващи в Европа от тях. Анализира се подробно един от феномените на индустриалната епоха – урбанизацията. Географите изграждат модели на пространствено развитие на селищата, а също така и на модерните перспективи за градове с по-комфортна, функционална и жизнена градска среда.
 8. Географията е практично-приложна наука, което в бакалавърския курс на обучение е отразено чрез множество теренни практики и наблюдения. Студентите имат възможност да се запознаят с естеството на природните процеси чрез теренни практики по Климатология, Хидрология, Геоморфология, Биогеография, Почвознание и Ландшафтна екология. За опознаване естеството на обществено-икономическите процеси се организират теренни практики по Социално-икономическа география, Население и селища. Съвкупно особеностите на природата и икономиката на България се изучават нагледно и анализират при обиколната теренна практика на страната.

Специфични географски умения

 • Изработване, работа и ориентация по топографски карти
 • Работа с географски компас
 • Чрез използване на метода ГИС, съставяне на карти и модели, отразяващи динамиката на природните и обществено-политически процеси.
 • Съставяне на средно-мащабни географски карти.
 • Събиране, обработка и използване в практиката на големи масиви от данни чрез ГИС и цифровизация на карти и картни основи.
 • Работа с уреди за метеорологични и хидроложки измервания и специализирани софтуери за обработка и анализ на климатичи и хидроложки данни.
 • Умения за опознаване качествата и параметрите на отделните видове почви и тяхната пригодност за отглеждане на различни растителни видове.
 • Опознаване формите на релефа и техния скален състав.
 • Изграждане на модели за функциониране на отделните сектори на стопанството.
 • Симулация, прогнозиране, разрешаване и превенция на етно-политически конфликти.


Интелектуални умения

В резултат на обучението в ОКС “бакалавър по география” в студентите се формират редица интелектуални умения и способности за:

 • критична оценка на противоположните хипотези, теории и становища;
 • анализиране и разрешаване на проблеми;
 • вземане на решения;
 • критично преценяване и оценяване на доказателствата;
 • изразяване на аргументирано мнение;
 • поемане на отговорност за тяхното обучение


Ключови умения
 

 • умения за писмено предаване на информация;
 • устно предаване на информация;
 • полеви и лабораторни изследвания;
 • проучване на литературни източници;
 • работа в екип;
 • възприемане и критично отношение към други мнения;

Възможностите за реализация на завършилите студенти са:

 • Експерти в министерствата на околната и водите, образованието, икономиката и енергетиката.
 • Консултанти във фирми, изработващи различни регионални и икономически проекти.
 • Експерти в РИОСВ
 • Урбанисти и демографи в общински и областни администрации и при изработване на общински и областни стратегии за развитие.
 • Еколози в различни фирми и учреждения
 • Специалисти по човешки ресурси в администрации и фирми
 • Преподаватели в средното образование
 • Изследователи в научни институти и преподаватели в университети

Получилите висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“  по География, могат да продължат обучението си в следващите степени по същото или друго направление.