География – задочно обучение

Страницата е в процес на разработка!

Професионално направление: 4.4. Науки за Земята
Степен: ОКС „бакалавър”
Специалност: География
Форма на обучение: задочно
Продължителност на обучението: 5 учебни години (10 семестъра)
Професионална квалификация: Бакалавър по География

Анотация …