Научна визита и теренно изследване по проект BG05M2OP001-2.009-0013 на Докторантски център „Св. Климент Охридски“ в Гърция

Проект BG05M2OP001-2.009-0013 на Докторантски център „Св. Климент Охридски“ даде възможност на група докторанти, студенти и преподаватели от специалност „Геология“ на ГГФ да осъществят теренна практика на територията на Северна Гърция.

Научна визита и теренно изследване в Гърция 2019

Посещението в периода 23-29 май 2019 г. беше реализирано по покана на Университет „Аристотел“, гр. Солун в лицето на проф. д-р Василиос Мелфос, както и със съдействието на д-р Ана Расиос, дългогодишен служител в Института по Минерални ресурси (ИГМЕ) и г-жа Дина Гикас от Геопарк „Гревена“.

Научна визита и теренно изследване в Гърция 2019

Геоложката практика реализира следните основни цели:

– Запознаване на терен с регионалната геология на Южна България и Северна Гърция;

Научна визита и теренно изследване в Гърция 2019

Обогатяване на терените познания и запознаването на участващите докторанти и студенти с геоложките обстановки и процесите, които водят до формирането на икономически значими рудни и нерудни полезни изкопаеми на територията на Южна България (Ада Тепе) и Северна Гърция (Перама Хил, Кимерия, Марония, Ксанти, Олимпиас, Стратони и Вуринос);

Научна визита и теренно изследване в Гърция 2019

– Теренни наблюдения и вземане на образци от скални разкрития;

– Посещения и изследване на различни типове находища, неразривно свързани с някои важни в регионален план структури (грабена Петрота, метаморфитите на Макри, детачмент зоната и разседното нарушение при Марония, плутоните на Ксанти и Марония, офиолитите на Вуринос и др.).