Междууниверситетски студентски семинар „Географски хоризонти“

Междууниверситетски студентски семинар Географски хоризонти 2019

За трета поредна година ШУ „Епископ Константин Преславски“, катедра „География, регионално развитие и туризъм“ организира Междууниверситетски студентски семинар „Географски хоризонти“.

Семинарът се проведе на 11-12 май 2019 г. в гр. Копривщица, като бяха представени студентски научно-приложни разработки на актуални теми. Геолого-географски факултет взе участие в семинара, като целта бе да се представят актуални и основни за географията, туризма и регионалното развитие проблеми в България. Студенстите от 1-ви курс от специалност Регионално развитие и политика- Добрина Руменова и Ивайло Маджаров избраха да работят в екип с тема – „Географско положение на Република България и нелегална миграция“. Студентите от 3-ти курс, специалност Регионално развитие и политика се разделиха на два екипа – Цветелина Младенова и Адриана Радева, които работиха по темата – „Влияние на демографската ситуация в област Варна върху бизнес климата и иновациите“, и Георги Георгиев и Цветомир Ангелов по темата – „Актуалното състояние на човешките ресурси и перспективи за развитието им съобразно ИПГВР (Интегриран план за градско възстановяване и развитие) на град Петрич“, а темата на Ваня Стойчева, География, 3 курс е – „Сравнителна геодемографска характеристика на общините Тутракан и Приморско“. Задачата на това участие на студентите е те да развият своите умения в областта на разработките си и успешно да защитят работите си на семинара. След като студентите от Геолого – географски факултет бяха одобрени да участват на семинара, техните разработки са включени в специален сборник, което ще даде възможност на много бъдещи и настоящи студенти на СУ „Климент Охридски“, изучаващи тези дисциплини да се запознаят с вече проведените проучвания и теми. Цели се да се обмени опит с колеги от страната. Сборник е предоставен на библиотеките на университета, за да може повече колеги да ползват информацията в него.