Конференция по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

Оперативна програма Околна Среда - Лого

КОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“,
бул. „Цар Освободител“№ 15, гр. София
20.05.2022 г., 10:00 ч.

На 20.05.2022 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе първата конференция по проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с партньори Национален университетски център по геопространствени проучвания (НУЦГИТ) към СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт за гората (ИАГ) към Българската академия на науките.

На конференцията ще бъдат представени целите на проекта, очакваните резултати и извършената работа до момента.

Конференция Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 - Програма

Проект BG16M1OP002-3.021-0006 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 4070 И 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“ по процедура BG16M1OP002-3.021 Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕФРР и от националния бюджет на Република България