Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2021 на МОН

Национална програма Mлади учени и постдокторанти МОН

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ СЕСИЯ 2021

В съгласие с Националната научна програма „Млади учени и пост-докторанти“ Геолого-географски факултет на СУ „Климент Охридски“ обявява конкурсна сесия 2021 за избор на млади учени и пост-докторанти в категориите и при следните условия:

  • Категория Млади учени – на 4 часов работен ден, за период от 8 месеца, с месечно възнаграждение от 400 лв
  • Категория Пост-докторанти – на 4 часов работен ден, за период от 8 месеца, с месечно възнаграждение от 800 лв
  • Категория Пост-докторанти и млади учени, одобрени по Програмата за 2020 и кандидатстващи за продължение на научните си проекти (при одобрен отчет за 2020) – на 4 часов работен ден, за период от 8 месеца, с месечно възнаграждение от 800 лв

В конкурса могат да участват изследователи, отговарящи на критериите на ННП „Млади учени и пост-докторанти“ за млад учен (10 години след получаване на първа магистърска степен – след 1.01.2012 г.) и пост-докторант (5 години след получаване на ОНС „доктор“ – след 1.01.2017 г.). Кандидатите трябва да отговарят на посочените дефиниции за целия период на назначението по програмата (спрямо датата на придобиване на съответната степен или на издаване на съответната диплома).

Забележка:

*Кандидатите, отговарящи на критериите едновременно за Млад учен и Пост-докторант, кандидатстват само в категорията Пост-докторанти.

**В конкурса могат да кандидатстват лица, отговарящи на условията на конкурса, чиито проектни предложения и заложените в проектните предложения дейности не са финансирани и не се предвижда да бъдат финансирани от други източници, включително и по процедури: „Изграждане и развитие на центрове по компетентност “, „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения “, Национални научни програми, както и други национални източници, ФНИ на МОН и ФНИ на СУ, или източници от чужбина.

Кандидатите трябва да представят до 12:00 часа на 05.03.2021 г. в електронен вариант:

  1. Заявление за участие ( по образец )
  2. Декларация Правила на ГГФ ( по образец )
  3. Декларация за избягване на двойно финансиране( по образец )
  4. CV – ( по образец )
  5. Проектно предложение ( по образец )
  6. Копие от дипломата за придобита научно-образователна степен „доктор“ и/или образователната степен „магистър“
  7. Отчет за изпълнение на дейностите по проекта от 2020 г. – за изследователите, които кандидатстват за неговото продължаване през 2021 г.

Документите са изпращат в електронен вариант на доц. д-р Биляна Борисова на адрес: billiana@gea.uni-sofia.bg, с озаглавени файлове с фамилни имена на латиница. Документи се приемат до 12.00 часа на 05.03.2021 г.

Оценяването на постъпилите кандидатури се извършва от Факултетна комисия (Заповед на Декана на ГГФ от 95/10.02.2021) въз основа на Експертна карта за оценка МУ-ПД 2021 ( образец ). Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса след 10.03.2021 г.