Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ на МОН 2024-2025 г.

Национална програма Mлади учени и постдокторанти МОН

В изпълнение на Националната програма за „Млади учени и постдокторанти-2“, Геолого-географски факултет обявява места за млади учени и постдокторанти с продължителност 12 месеца

 • Млад учен 1 място на 8 часов работен ден
 • Млад учен 1 място на 4 часов работен ден
 • Млади учени на постоянен трудов договор към СУ „Св. Кл. Охридски“: 2 места
 • Постдокторант 1 място на 8 часов работен ден

„Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа ОКС „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ. Датата на придобиване на магистърска степен се счита от датата на Протокола на Държавната изпитна комисия.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ.

Кандидати по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

* С предимство ще се класират МУ, които са външни за организацията бенефициент.

** Допустимо е участието в Програмата на чужди граждани.

*** Кандидатите могат да участват и със сканирани документи, вкл. и на английски език.

Разходи за стимулиране на МУ:

 • за месечни възнаграждения на новоназначени МУ за 8 часов работен ден – 1200 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодател.
 • за месечни възнаграждения на новоназначени МУ за 4 часов работен ден – 600 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодател.
 • за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени МУ – 800 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодател.

Съгласно § 5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, националните програми „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ, като участникът следва да отговаря на тази дефиниция за целия период на участието си по програмата.

Кандидати по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за постдокторант;
 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;

* С предимство ще се класират ПД, които са външни за организацията бенефициент.

** Допустимо е участието в Програмата на чужди граждани.

*** Кандидатите могат да участват и със сканирани документи, вкл. и на английски език.

Допустими разходи за стимулиране на ПД:

 • за месечни възнаграждения на новоназначени ПД за 8 часов работен ден – 2000 лв. с включени средства за осигуровки за сметка на работодател.
 • средства по проектите на постдокторантите се използват за мобилност (до 15% от стойността на проекта) и/или за материали и консумативи

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса (по образец)
 2. Декларация (по образец)
 3. Автобиография (европейски формат)
 4. Изследователски проект до 5 стандартни страници (9 000 знака) (по образец)
 5. Копие от диплома за образователната степен „магистър“ в направление 4.4. Науки за Земята, 3.7. Администрация и управление, 3.9. Туризъм, 1.3. Педагогика на обучението по…….
 6. Копие от диплома за получена образователна и научна степен „доктор“ в направление 4.4. Науки за Земята, 3.7. Администрация и управление (ако е приложимо)
 7. Списък с научни публикации (последните 5 години) (ако е приложимо)
 8. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
 9. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
 10. Списък на други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка за последните 5 години: награди, грамоти, дългосрочни специализации в чужбина.
 11. Потвърждение от научен консултант (хабилитирано лице) в Геолого-географски факултет

Забележка: Класираните кандидати сключват допълнително трудово споразумение за срок от 12 месеца с дневна почасова ангажираност 8 и/или 4 часа

Срок за подаване на документи: 31 юли 2024 г. в Деканата на ГГФ (каб. 254) и/или електронен адрес: naidenov@gea.uni-sofia.bg

Допълнителна информация: проф. дн Климент Найденов: naidenov@gea.uni-sofia.bg