Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ на МОН 2022

Национална програма Mлади учени и постдокторанти МОН

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ СЕСИЯ 2022-2023

В съгласие с Националната научна програма „Млади учени и пост-докторанти-2“ Геолого-географски факултет (ГГФ) на СУ „Климент Охридски“ обявява конкурсна сесия 2022-2023 за избор на млади учени и пост-докторанти при следните условия и по следните приоритетни за развитието на Факултета направления: Геопространствени изследвания; Климатични промени и рискови процеси; Приложна география; Регионални туристически изследвания; Геология.

МОДУЛ МЛАДИ УЧЕНИ
Длъжност

Изследовател в професионалните направления:

 • Науки за Земята
 • Администрация и управление
 • Туризъм
 • Математика
 • Информатика и компютърни науки
 • Архитектура, строителство и геодезия

Поощрява се кандидатурата на изследователи с образователна подготовка/ специализация/квалификация/ по Математическо моделиране, Програмиране, Статистика.

Допустимост

В конкурса могат да участват изследователи, отговарящи на определението за млад учен (10 години след получаване на първа магистърска степен – след 1.01.2013 г.) за целия период на назначението по програмата (спрямо датата на придобиване на съответната степен или на издаване на съответната диплома).

Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав на РБългария и Правилника за прилагането му.

Кандидадите по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата за СУ „Св.Климент Охридски“
 • заемат академична длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум 6 месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор със СУ „Св.Климент Охридски“
 • са докторанти, отчислени с право на защита, и са назначени на трудов договор в СУ „Св.Климент Охридски“
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такава на самостоятелна подготовка, зачислени минимум 6 месеца преди датата на кандидатстване, и са назначени на трудов договор в СУ „Св.Климент Охридски“
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен, и са на трудов договор в СУ „Св.Климент Охридски“
Условия

За млади учени, които НЕ са на трудов договор със СУ „Св.Климент Охридски“ на пълен работен ден (8 часа), за период от 10 месеца, с месечно възнаграждение от 1200 лв. (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател)

За млади учени на трудов договор със СУ „Св.Климент Охридски“: допълнителен договор за работа на непълен работен ден (4 часа), за период от 10 месеца, с месечно възнаграждение от 400 лв. (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател)

На одобрените кандидати ще бъде предоставен допълнителен грант за допустими разходи за изпълнение на изследователските задачи (командировки, техника, консумативи и др.) за целия период на договора, чийто размер ще бъде определен от Комисията (с утвърждаване от ФС на ГГФ и АС на СУ) съобразно броя на класираните кандидати и наличния бюджет на ГГФ.

Критерии, на които да отговарят кандидатите

Експертна оценка ( по образец – приложен за информация на кандидатите ) на проектно предложение.

Проектното предложение на кандидатите е върху актуална тематика в една от посочените по-горе приоритетни за развитието на ГГФ направления и изследователски теми, на високо научно ниво, с детайлна работна програма и финансов план, придружен с обосновка – по образец

МОДУЛ ПОСТДОКТОРАНТИ
Длъжност

Изследовател в професионалните направления:

 • Науки за Земята
 • Администрация и управление
 • Туризъм
 • Математика
 • Информатика и компютърни науки
 • Архитектура, строителство и геодезия

Поощрява се кандидатурата на изследователи с образователна подготовка/ специализация/квалификация/ по Математическо моделиране, Програмиране, Статистика

Допустимост

Кандидадите по този модул могат да са учени, придобили ОНС „доктор“ в страната или в чужбина.

В конкурса могат да участват изследователи, отговарящи на определението за пост-докторант (5 години след получаване на ОНС „доктор“ – след 1.01.2018 г) за целия период на назначението по програмата (спрямо датата на придобиване на съответната степен или на издаване на съответната диплома).

Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав на РБългария и Правилника за прилагането му.

Условия

За постдокторанти на трудов договор със СУ „Св.Климент Охридски“: допълнителен договор за работа на непълен работен ден (4 часа), за период от 10 месеца, с месечно възнаграждение от 550 лв. (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател)

На одобрените кандидати ще бъде предоставен допълнителен грант за допустими разходи за изпълнение на изследователските задачи (командировки, техника, консумативи и др.) за целия период на договора, чийто размер ще бъде определен от Комисията (с утвърждаване от ФС на ГГФ и АС на СУ) съобразно броя на класираните кандидати и наличния бюджет на ГГФ

Критерии за оценка и класиране на кандидатите

Експертна оценка ( по образец – приложен за информация на кандидатите ) на проектно предложение.

Проектното предложение на кандидатите е върху актуална тематика в една от посочените по-горе приоритетни за развитието на ГГФ направления и изследователски теми, на високо научно ниво, с детайлна работна програма и подробен финансов план, придружен с обосновка – по образец

Забележка:

*Кандидатите, отговарящи на критериите едновременно за Млад учен и Пост-докторант, кандидатстват само в категорията Пост-докторанти.

**В конкурса могат да кандидатстват лица, отговарящи на условията на конкурса, чиито проектни предложения и дейности, залегнали в проектното предложение, не са финансирани и не се предвижда да бъдат финансирани от други източници, включително и по процедури: „Изграждане и развитие на центрове по компетентност“, „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Национални научни програми, както и други национални източници, ФНИ на МОН и ФНИ на СУ, или източници от чужбина.

***В конкурса и по двата модула могат да участват изследователи, които са били бенефициенти по завършилата ННП „Млади учени и постдокторанти“ (2018-2021), ако: 1) са изпълнили основния индикатор по Програмата – реализирали са публикация, индексирана в Scopus или WoS, по финансирания научен проект, и 2) отговарят на изискванията за допустимост по настоящия конкурс.

Кандидатите и по двата модула трябва да представят до 12:00 часа на 12.09.2022 г. в електронен вариант:

 1. Заявление за участие ( по образец )
 2. Проектно предложение ( по образец )
 3. CV – (https://europa.eu/europass/bg) с придружаващ доказателствен материал (сканирани дипломи, сертификати, препоръки, грамоти и др. приложими документи).
 4. Копие от дипломата за придобита образователно-научна степен „доктор“ и/или образователно-квалификационна степен „магистър“, вкл. и на английски език (за кандидати, завършили извън страната)
 5. Декларация Правила на ГГФ ( по образец )
 6. Декларация за избягване на двойно финансиране( по образец )

Документите са изпращат в електронен вариант до Декана на ГГФ – специалист Николай Николов, на адрес: n.nikolov@gea.uni-sofia.bg , с озаглавени файлове с фамилни имена на латиница. Документи се приемат до 12.00 часа на 12.09.2022 г.

Оценяването на постъпилите кандидатури се извършва от Факултетна комисия (Заповед на Декана на ГГФ от 125/10.08.2022). Информация за класираните участници ще бъде оповестена след 20.09.2022 г. на електронната страница на ГГФ в сайта на СУ “Св.Климент Охридски“ в съответствие с изискванията за защита на личните данни.