Катедра „Регионална и политическа география“

Доц. д-р Косьо Стойчев

Ръководител

каб. 259
02 9308 282
k_stoychev@gea.uni-sofia.bg

Станислава Стоянова

Секретар

каб. 278
02 9308 272
stoyanova@gea.uni-sofia.bg

Основана 1999 г.
Научноизследователско направление: Регионална и политическа география и географско образование

Уебсайт на катедрата

Катедра „Регионална и политическа география“ е наследник на вековна традиция, завещана ни от няколко поколения български учени, сред които изпъкват имената на Анастас Иширков, Васил Кънчов, Стою Шишков, Жеко Радев, Йордан Захариев, Жеко Чанков, Павел Делирадев, Крум Дрончилов, Иван Батаклиев, Христо Вакарелски, Анастас Бешков, Гунчо Гунчев, Анастас Тотев, Димитър Яранов. Тяхното научно творчество поставя основите на траен изследователски интерес в областта на обществената география и създава благоприятни предпоставки за изграждането на обективни представи за света и мястото на България в него. Родоначалник на географското образование в СУ “Св. Климент Охридски” е академик Анастас Иширков.

Катедрата е основана през 1999 г. Преди това по-голямата част от преподавателите и специалистите в нея са членове на катедрите Социално-икономическа география и География на населението и селищата.

От основаването на катедра „Регионална и политическа география“ през 1999 г. нейни представители са автори и съавтори на над 10 значими научни монографии, близо 15 университетски учебника и учебни пособия, около 20 учебника за средното училище, над 300 студии и статии в специализирани научни издания.

Катедреният колектив участва активно в реализирането на редица университетски, национални и международни научни проекти.

Преподаватели от катедра „Регионална и политическа география“ участват в разработването на стратегии и планове за регионално и местно развитие на Ардино, Велики Преслав, Върбица, Каспичан, Кресна, Нови пазар, Ракитово, Сапарева баня, Смядово, Хитрино, Шумен и други.

Преподавателите от катедра „Регионална и политическа география“ участват в обучението на студенти от факултетните специалности: География, Туризъм, Регионално развитие и политика, както и в университетски специалности извън факултета: История и География, География и Биология, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Европеистика, Публична администрация, Европейски съюз и европейска интеграция.

Към катедра РПГ функционират следните магистърски програми: Културна и политическа география, Регионална и политическа география и Регионални изследвания и устойчиви региони.

Ежегодно към катедрата се обучават редовни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка по теми в областта на културната, социалната, икономическата и политическата география, регионалната география на света, геоглобалистиката, устойчивото развитие, регионалното развитие.

Проф. д-р Марин Русев

Политическа география | Устойчиво развитие | Геоикономика | География на страните

каб. 266-А
02 9308 419
rusevm@gea.uni-sofia.bg
Личен уеб-сайтДоц. д-р Косьо Стойчев

Икономическа география | Регионално развитие

каб. 259
02 9308 282
k_stoychev@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Николай Попов

Регионална география | Културна география

каб. 259
02 9308 282
n_popov@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Ивайло Стаменков

Регионална география

каб. 266-Б
02 9308 363
istamenkov@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Кристиян Луканов

Регионална и политическа география | Геополитика и геостратегия

каб. 266-Б
02 9308 363
k.lukanov@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Миглена Клисарова

Икономическа география | Регионално развитие

каб. 266-А
02 9308 419
m_klisarova@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Павлинка Владимирова

Регионална и политическа география | Електорална география

каб. 259
02 9308 282
pvladimirova@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Христо Доков

Регионална и политическа география | Геоикономика | География на страните

каб. 259
02 9308 282
h.dokov@gea.uni-sofia.bg


Станислава Стоянова

специалист Географ

каб. 278
02 9308 272
stoyanova@gea.uni-sofia.bg

Проф. д-р Петър Стоянов

Социална география | Икономическа география | Регионална география |
Регионално развитие

каб. 266-Б
02 9308 363
stoyanov@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Калин Йосифов

Електорална география | Политология | История

каб. 266-A
02 9308 419