Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“

Проф. д-р Янко Герджиков

Ръководител

каб. 274
02 9308 331
janko@gea.uni-sofia.bg

Кристина Методиева

Секретар

музей МППИ
02 9308 312
k.metodieva@gea.uni-sofia.bg

Основана 1991 г.
Научноизследователско направление: Динамична геология, Въглищна и нефтена геология, Палеонтология

Уебсайт на катедрата
Музей по Палеонтология и Исторична геология

Катедрата по „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ е една от двете катедри на специалност Геология. Катедрата включва дванадесет преподаватели, от които четирима професори, шест доценти и двама главни асистенти, както и трима души технически персонал.

Основните курсове, които катедрата предлага в бакалавърския курс на обучение, са Основи на геологията, Палеонтология, Стратиграфия, Исторична геология, Структурна геология и геотектоника, Геоложко картиране, Геология на България, Геология на нефта и газа, Въглищна геология.

Теренните занятия, организирани от катедрата, са по няколко основни дисциплини: Основи на геологията, Палеонтология и стратиграфия, Структурна геология, Геоложко картиране, Геология на България.

Катедрата предлага обучение за бакалавърска степен в специалност Геология и няколко магистърски програми: Геология и палеонтология, Палеонтология и биостратиграфия, Приложна икономическа геология (съвместно с Катедрата по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми).

Проф. дн Николай Бонев

Структурна геология | Метаморфни комплекси

каб. 275
02 9308 431
niki@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Диан Вангелов

Регионална геология | Фациален анализ | Седиментни басейни

каб. 276
02 9308 508
dedo@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Ирена Костова

Въглищна геология | Органична петрология | Геохимия на горивата

каб. 283
02 9308 276
irenko@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Полина Павлишина

Исторична геология | Микропалеонтология | Палинология

каб. 282
02 9308 271
polina@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Янко Герджиков

Структурна геология

каб. 274
02 9308 331
janko@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Дочо Дочев

Палеонтология | Стратиграфия | Таксономия

каб. 273
02 9308 278
dochev@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Невен Георгиев

Структурна геология

каб. 274
02 9308 301
neven@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Никола Ботушаров

Нефтена геология | Моделиране на седиментни басейни

каб. 69
02 9308 252
botnd@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Елеонора Балканска

Структурна геология | Геотектоника

каб. 283
02 9308 276
balkanska@gea.uni-sofia.bgГл. ас. д-р Зорница Доцева

каб. 275
02 9308 276
zdoceva@gea.uni-sofia.bg

д-р Деница Апостолова

Химик

каб. 203,  Химична лаборатория по Изкопаеми горива
02 9308 370
dapostolova@gea.uni-sofia.bgд-р Светлозар Сеферинов

Уредник

Музей по Палеонтология и Исторична геология
02 9308 432
seferinov@gea.uni-sofia.bg

Проф. дн Христо Пимпирев

Стратиграфия | Фациален анализ | Исторична геология | Палеогеография | Геология на Антарктида

каб. 276
02 9308 508
polar@gea.uni-sofia.bgПроф. д-р Марин Иванов

Палеонтология (кредни амонити) | Био-събитийна и секвентна стратиграфия (креда в Медитеранската област)

каб. 273
02 9308 278
mivanov@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Димо Димов

Структурна геология на високометаморфни скали | Геология на Антарктида и геофизика

каб. 275
02 9308 431
dimo@gea.uni-sofia.bgДоц. д-р Сава Джуранов
 †

ПалеонтологияДоц. д-р Вяра Идакиева

Палеонтология

каб. 282
02 9308 271
idakieva@gea.uni-sofia.bgСпециалист Геолог Ласло Клайн

Геотектоника | Структурна геология на магмени и метаморфни скали

каб. 282
02 9308 271
laslo@gea.uni-sofia.bgИрина Московска

специалист Геолог