Прием за Следдипломна квалификация (СДК)

В Геолого-географския факултет специализантите повишават квалификацията си в индивидуална или групова форма, като придобиват нова или допълнителна специалност. Обучението им е съобразено с изискванията на Правилника за структурата и дейността на сектор Следдипломна квалификация в Софийски университет. Провеждат се различни следдипломни квалификации

  • професионална квалификация по Туризъм
  • професионална квалификация Учител по География
  • както и редица квалификации, в области, съобразени с образователните и изследователските интереси на специализантите (напр. професионална квалификация по нефтена геология, по микропалеонтология, по методи на климатичните изследвания и т.н.).

Размерът на таксите за обучение за различните видове и форми на следдипломна квалификация се определят със заповед на Ректора и се внасят еднократно (по изключение на две вноски) при записване на кандидата.

Записването в СДК става целогодишно, като желаещите подават молба в свободен текст до Декана на ГГФ, в която посочват областта в която желаят да се обучават, придружена с фотокопие на дипломата за висше образование.

При сформиране на група от 6 и повече специализанти се провежда обучение в лекционна форма по утвърден от специалността или катедрата учебен план в професионалната квалификация. При по-малък брой специализанти обучението се провежда консултативно по индивидуален план.

Допълнителна информация може да намерите на страниците на съответните квалификационни програми.