Академичен състав

Проф. д-р Антон Борисов Попов Географски информационни системи и Геоинформатика
Проф. д-р Асен Иванов Асенов Биогеография, Природна география, Фитоценология, Защитени природни обекти, Геоботаника
Проф. д-р Атанас Георгиев Чаталов Седиментология на карбонатни и кластични скали
Проф. д-р Васил Христов Маринов Туристическо търсене и поведение, Туристическа политика и планиране, Туристическо райониране, Управление на туристически дестинации
Проф. д-р Галина Кръстева Рашкова Корпоративни финанси, Счетоводство и контрол, Финансово управление в туризма, Икономика на туризма, Банково дело, Публични финанси, Инвестиционно управление
Проф. д-р Ганета Минкова Минкова Право
Проф. д-р Ирена Йорданова Костова Въглищна геология, Органична геохимия
Проф. д-р Марин Рахнев Русев Политическа география, Устойчиво развитие, Геоикономика, География на страните
Проф. д-р Нели Стефанова Христова Хидрология на сушата и водните ресурси
Проф. дн Николай Георгиев Бонев Структурна геология, метаморфни комплекси
Проф. д-р Нина Ванкова Николова Климатология, Изменение на климата, Градски климат, Агроклиматология
Проф. д-р Росица Михайлова Кендерова Геоморфология, Палеогеография, Кватернерна седиментология
Проф. д-р Румен Любенов Пенин Ландшафти, Физическа география, Геохимия на ландшафта, Ландшафти на света, Балкански полуостров
Доц. д-р Александър Тодоров Сарафов Обща физическа география, География на почвите
Доц. д-р Ахинора Георгиева Балтакова Геоморфология, Палеогеография, Кватернерна седиментология
Доц. д-р Биляна Богомилова Борисова Ландшафтна екология, Ландшафтно планиране, Екологични оценки и експертизи
Доц. д-р Василка Георгиева Младенова Минералогия, Полезни изкопаеми, Кристалохимия, Околна среда
Доц. д-р Вера Кирилова Николова Туристически ресурси, Световни туристически региони и дестинации, Разработване на туристически продукти и атракции, Специализирани видове туризъм
Доц. д-р Виктория Евгениева Вангелова Находища на метални и неметални полезни изкопаеми, Рудообразувателни процеси, Хидротермални системи, Геоекология, Сулфидна геохимия
Доц. д-р Вяра Идакиева Стоянова Палеонтология
Доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров Демография, Етно-политически конфликти, География на населението и селищата, Геоурбанистика, Регионален анализ нa човешките ресурси и селищната мрежа, Геодемография
Доц. д-р Даниела Славчева Златунова Управление на околната среда, Управление на водните ресурси
Доц. д-р Диан Ангелов Вангелов Регионална геология, фациален анализ, седиментни басейни
Доц. д-р Димитър Тодоров Димитров Икономическа и социална география, Регионално развитие и политика, Теоретична география, Регионално развитие на транспортната инфраструктура
Доц. д-р Елена Симеонова Петкова Хотелиерство и реторантьорство, Основи на управлението, Икономика на туризма, Маркетинг в туризма
Доц. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева Териториални изследвания на туризма, Туристически ресурси и разработване на туристически продукти, Планиране и управление на атракции и туристически дестинации
Доц. д-р Зорница Николова Чолакова Природна география на България, Природна география на континентите, Околна среда, Геохимия на ландшафтите, Екогеохимия, Карстови ландшафти
Доц. д-р Калина Димитрова Милкова Икономическа и социална география, Икономическа и социална география на България, Регионално развитие и политика, Културна география
Доц. д-р Камен Нам Ландшафтна екология, Глобална екология, Природни катастрофи и рискове, Природна география на България
Доц. д-р Климент Минев Найденов Демография, Управление на човешките ресурси, Регионално развитие
Доц. д-р Косьо Христов Стойчев Икономическа география, Регионално развитие
Доц. д-р Мариана Атанасова Асенова Туроператорска и туристическа агентска дейност, Устойчиво развитие на туризма, Управление на туристическите дестинации, Маркетинг в туризма, Туристическа политика и планиране
Доц. д-р Мая Петрова Василева Методика на обучението по (География)
Доц. д-р Момчил Милчев Дюлгеров Магмена петрология, Геохимия на алкални скали, Скалообразуващи минерали
Доц. д-р Невен Александров Георгиев Структурна геология
Доц. д-р Никола Димитров Ботушаров Нефтена геология, моделиране на седиментни басейни
Доц. д-р Николай Любомиров Попов Регионална география, Културна география
Доц. д-р Пламен Георгиев Патарчанов Социална и икономическа география, Регионално и локално развитие, Пространствено планиране, Териториална организация на агробизнеса
Доц. д-р Полина Всеволодова Павлишина Палинология, Исторична геология
Доц. д-р Стелиян Славков Димитров Географски информационни системи, Устройство на територията
Доц. д-р Тони Драганов Трайков Геодемография, Регионално развитие
Доц. д-р Цвета Станимирова Иванова Kристалография, Кристалохимия, Експериментална минералогия
Доц. д-р Янко Станчев Герджиков Регионална геология, структурна геология
Гл. ас. д-р Атанас Николаев Казаков Екскурзоводство, География за травъл агенти, Грижа за клиента, Световни туристически региони и дестинации
Гл. ас. д-р Борислав Григоров Григоров Биогеография, География на почвите
Гл.ас д-р Георги Василев Коцев Методика на обучението по (География)
Гл. ас. д-р Димитър Драганов Кренчев Геоморфология
Гл. ас. д-р Димитър Желев Иванов Природна география на България, Природна география на континентите, Природна география на Балкански полуостров, Ландшафтна география на България
Гл. ас. д-р Дочо Искров Дочев Палеонтология, стратиграфия и таксономия
Гл. ас. д-р Евгения Евгениева Сарафова Дистанционни изследвания и ГИС
Гл. ас. д-р Елеонора Милкова Балканска Структурна геология, геотектоника
Гл. ас. д-р Зорница Ангелова Доцева
Гл. ас. д-р Ивайло Цветанов Стаменков Регионална география
Гл. ас. д-р Иван Радев Иванов Дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи
Гл. ас. д-р Калина Росенова Радева Хидрология на сушата и водните ресурси
Гл. ас. д-р Калоян Петров Цветков Икономическа и социална география, Геоурбанистика, Етно-политически конфликти, Регионална география
Гл. ас. д-р Леонид Тодоров Тодоров Географски информационни системи
Гл. ас. д-р Методи Валериев Иванов Микро и макро икономика, Стратегическо планиране, Икономика на труда
Гл. ас.д-р Милена Георгиева Георгиева Метаморфна пертология, Геохимия
Гл. ас. д-р Надежда Йорданова Жечкова Политическа антропология, Политическа култура, Етнически и религиозни общности, Миграции
Гл. ас. д-р Нели Валентинова Веселинова Икономическа и социална география, География на населението и селищата, География на България, Рурално пространство, Регионално и местно развитие и управление, Развитие и управление на човешките ресурси
Гл. ас. д-р Николай Димитров Кацарски
Гл. ас. д-р Павлинка Иванова Владимирова Регионална и политическа география, Електорална география
Гл. ас. д-р Петко Николаев Божков Ландшафти, Физическа география, Геоморфология, География на почвите
Гл. ас. д-р Раденка Костадинова Митова Основи на туризма, География на туризма, Устойчиво развитие на туризма, Геоекологични аспекти на развитието на туризма
Гл. ас. д-р Ралица Николаева Събева Търсене и проучване на полезни изкопаеми
Гл. ас. д-р Румен Петров Недков Социално-икономическа география, Регионално развитие, Териториална организация на стопанството, Административно териториално устройство
Гл. ас. д-р Стефка Кирилова Денчева Минералогия и Кристалография
Гл. ас. д-р Таня Юлиянова Стоилкова Геохимия, Химичен анализ на геоложки материали, Органична химия, Органичен катализ
Гл. ас. д-р Цветан Владимиров Петров Геоморфология
Гл. ас. д-р Христо Пламенов Доков Регионална и политическа география, Геоикономика, География на страните
Гл. ас. д-р Явор Николов Стефанов Седиментология на силицикластични скали
Ас. Антонина Трайкова Атанасова Регионално развитие
Ас. Вася Верчова Янева География на туризма, Производствен стаж, Казуси от производствения стаж, Специализирани видове туризъм, Туристическо търсене и поведение, Екскурзоводство
Ас. д-р Емил Борисов Петров
Ас. Кристиян Ангелов Луканов Регионална и политическа география
Ас. Мартин Борисов Илиев ГИС, Геопространствени анализи, Дистанционни изследвания, Тематично картографиране
Ас. д-р Миглена Иванова Клисарова Икономическа география, Регионално развитие
Ас. Михаил Антоанов Николов Географски информационни системи, Устройство на територията
Ас. д-р Румен Димитров Минковски Управление на човешките ресурси в туризма, Организационно поведение
Ас. д-р Симеон Димитров Матев Климатология
Ас. Станислава Пламенова Мишева Методика на обучението по (География)
Ас. д-р Христо Божидаров Попов Климатология