Географи от Софийския университет представиха България на голям научен форум в Грузия

Преподавателите от катедрата „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ на Геолого-географския факулет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Никола Тодоров и гл. ас. д-р Димитър Желев взеха участие в международната конферция „Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance“ в Тбилиси, Грузия. Международната научна конференция се проведе през месец октомври в Тбилиския държавен университет „Иване Джавахишвили“ и бе посветена на 70-годишнината от рождението на големия грузински и съветски географ Николоз (Нико) Левантович Беручашвили. Над 150 учени от 18 страни взеха участие в събитието.

Географи от СУ в Грузия

Доц. Никола Тодоров е един от успешните докторанти на Нико Беручашвили. Във своята дисертация (защитена през 1990 г.), посветена на ландшафтите на Западна България и Източна Грузия, той прилага идеите на геофизиката на ландшафтите – научното направление, създадено от грузинския географ. По време на откриващата церемония доц. Тодоров бе сред официалните лица, приветствали участниците в конференция. Част от програмата на конференцията бе посещение на мястото, където е бил органзиран в продължение на няколко десетилетия Марткопския физикогеографски научен стационар. Именно там Беручашвили е изследвал около 250 физични параметъра на природната среда, въз основа на които обосновава идеята си за четвърто измерение на ландшафта (пространствено-времеви анализ и синтез на природно-териториалните комплекси).

Географи от СУ в Грузия

Българските географи на форума представиха доклад за влиянието на идеите на Беручашвили върху развитието на ландшафтната науката в България през изминалите 35 години. Неколкократни са посещенията на съветския географ в България в периода 1981-1988 г. Той дейно участва в разработването на ландшафтна карта на България и изготвянето на класификация на ландшафтите в нашата страна. Под негово методическо ръководство години наред функционира научната програма на Земенския ландшафтен стационар. В България десетки научни проекти, дисертационни трудове и дипломни работи са разработени в научната проблематика на геофизиката на ландшафтите. Самият курс геофизика на ландшафтите е фундаментален предмет в магистърската програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ в Геолого-географския факултет.

Географи от СУ в Грузия
Географи от СУ в Грузия

Николоз Беручашвили е роден на 21 август 1947 г. в Тбилиси, Грузия. През 1970 г. завършва Геолого-географския факултет на Тбилиския държавен университет. В 1971 г. защитава научна дисертация за кандидат на науките в Московския държавен университет, а през 1981 г. защитава дисертация за научна степен доктор на географските науки. От 1970 г. е асистент в Тбилиския държавен университет, през 1974 г. е избран за доцент, а от 1983 г. е професор. През 1975 – 1976 г. специализира в Сорбоната в Париж. Изнася лекции в Сорбоната, Софийския университет, университетите във Варшава, Бърно, Тулуза, Гренобъл. През 2004 г. основава Комисията за ландшафтни изследвания към Международния географски съюз. Председател е на комисията от 2004 до 2006 г. Автор е на 228 научни труда и 28 монографии, издадени в Тбилиси, Париж и Москва. Почива на 23 март 2006 г. в Тбилиси, Грузия.